wtorek, 22 październik 2019

Informacja o najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5712-informacja-o-najblizszym-posiedzeniu-rady-gminy-chocen.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 [...] Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696) zwołuję XII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:
  1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
  2. Sprawy organizacyjne
       - stwierdzenie prawomocności obrad,
       - powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,
       - przyjęcie porządku obrad,
       - zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.
  1. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany budżetu gminy Choceń na 2019 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;
2) wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego w Czerniewicach;
3) zatwierdzenia konsultacji w sprawie zmiany nazwy ulicy w Choceniu;  
4) przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023”;
5) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2021;
6) wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w Choceniu na czas nieoznaczony i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
7) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, Gmina Choceń;
8) Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  1. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych.
  2. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.
  3. Oświadczenia i sprawy różne
  4. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Choceń - Józef Dąbrowski

Powrót

Polecane artykuły:


Bezpieczne gospodarstwo

Lato jest czasem wzmożonych prac polowych. Główna przyczyną pożarów w gospodarstwach rolnych są niebezpieczne zachowania ludzi, używanie otwartego ognia (palenie tytoniu) oraz nieprzestrzegan [...]

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020 – cel ogólny 2

Głównym działaniem LGD jest wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.   W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza kon [...]