wtorek, 12 listopad 2019

Podjęte działania na Stacji Uzdatniania Wody w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5755-podjete-dzialania-na-stacji-uzdatniania-wody-w-choceniu.html
Gmina Choceń w nawiązaniu do stwierdzonych nieprawidłowości w trzech punktach poboru wody: woda [...] Gmina Choceń w nawiązaniu do stwierdzonych nieprawidłowości w trzech punktach poboru wody: woda surowa SUW Choceń, woda uzdatniona SUW Choceń, woda z punktu Oaza Ługowiska informuje, że podjęto działania naprawcze w postaci:
  1. Płukania filtrów SUW w Choceniu
  2. Płukania sieci wodociągowej wodą z SUW Śmiłowice
  3. Dezynfekcji SUW w Choceniu środkami czystości
  4. Zabiegi higienizacyjne na SUW Choceń oraz na ujęciach wody (studnie)
Planowany termin poboru próbek wody w punktach, gdzie stwierdzono nieprawidłowości nastąpi jutro tj. 13.11.2019 r. około godziny 6:00. Wyniki badań zostaną przekazane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włocławku niezwłocznie po ich otrzymaniu.

W przypadku uzyskania wyników prawidłowych, po uzyskaniu zgody Dyrektora PSSE mieszkańcy Chocenia i innych miejscowości zaopatrywanych dotychczas z SUW Choceń zostaną ponownie zaopatrzeni w wodę z SUW Choceń. Następnie w ciągu kilku najbliższych dni zostaną pobrane próbki wody ze wszystkich punktów zgodności (12 szt.) wskazanych w harmonogramie poboru próbek wody w celu potwierdzenia, że woda w punktach zgodności spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Powrót

Polecane artykuły:


Projekty grantowe w ramach Osi 11 RPO WK-P 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w związku z wdrażaniem LSR ogłasza konkursy w ramach których składane są wnioski na różne projekty, organizuje różnego rodzaju [...]

Brak bakterii z grupy coli na Stacji Uzdatniania Wody w Choceniu

Gmina Choceń otrzymała informację, że we wszystkich pobranych próbkach wody m.in ze SUW Choceń, SUW Śmiłowice, OAZA, GARSAD, PROMED nie stwierdza się obecności bakterii z grupy coli. Po otrz [...]