środa, 17 czerwiec 2020

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu za 2019 r.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6098-sprawozdanie-z-dzialalnosci-gminnego-osrodka-pomocy-spolecznej-w-choceniu-za-2019-r.html
W dniu 16 czerwca 2020 r., podczas sesji Rady gminy Choceń, zastępca Kierownika GOPS Pani Edyta Ma [...]

W dniu 16 czerwca 2020 r., podczas sesji Rady gminy Choceń, zastępca Kierownika GOPS Pani Edyta Malinowska złożyła sprawozdanie z działalności GOPS za 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu w 2019 r. realizował następujące formy pomocy:   

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2019 r. z tej         formy pomocy skorzystało 10 osób, w tym 8 dzieci. Na realizację usług wykorzystano środki w kwocie 248 778,00 zł.             

- Świadczenia wychowawcze tzw.  500+. Z pomocy skorzystały 535 rodziny, na kwotę 6 410 330,36 zł.

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie i składki na ubezpieczenie społeczne wynosiły 3 592 726,95 zł. W 2019 r. świadczenia rodzinne pobierało 332 rodziny.

- Karta dużej rodziny. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Pracownik Ośrodka przyjmuje wnioski na wydanie karty dużej rodziny dla rodzin (niezależnie od uzyskiwanych dochodów), którzy wychowują co najmniej trójką dzieci. Kartę mogą także otrzymać rodzice, których dzieci są dorosłe i mieli na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci. W takim przypadku Kartę  Dużej Rodziny otrzymają tylko rodzice.

- Dobry start, tzw. 300+. Z pomocy skorzystało 959 uczniów na łączną kwotę 287 700,00 zł


- Składka zdrowotna, która jest opłacana za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna w kwocie 40 270,48 zł oraz dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie 22 213,29 zł.

- Na wypłatę zasiłków okresowych wykorzystano kwotę 1 159 991,27 zł. Przyznano pomoc dla 316 osób.

- Zasiłki stałe pobierało 56 osób. Na realizację świadczeń wykorzystano środki w kwocie 295 308,10 zł.

- Pomoc w formie posiłku była przyznana (ogółem) dla 246 dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach. Kwota na posiłek stanowiła 146 348,00 zł. Posiłek był dowożony do Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach i Wilkowicach. Dowóz posiłku jest w całości finansowany ze środków gminy. Koszt dowozu wynosił 6 948,00 zł.

- Zasiłki celowe i w naturze oraz specjalne celowe zostały przyznane na kwotę ogółem 47 812,77 zł w tym specjalne zasiłki celowe na kwotę 4 206,53 zł. W ramach zasiłków celowych na koniec roku 2019 zostały przyznane jednorazowe zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na ten cel została wykorzystana kwota 149 652,00 zł.

- Ośrodek dopłaca do pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. W 2019 r. wydatkowaliśmy kwotę 426 055,76 zł za pobyt 15 osób. Środki w całości pochodzą z budżetu gminy.

- Pozostała działalność. W 2019 r. Dla 5 osób przyznano pomoc w postaci schronienia. Za pobyt tych osób w schroniskach ponieśliśmy koszt w wysokości 14 512,00 zł.

- Realizujemy zadania związane ze wsparciem rodziny i pieczą zastępczą. Ze wsparcia asystenta rodziny w 2019 roku korzystało 16 rodzin. Ponadto za 2 wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych ponieśliśmy opłatę w wysokości 17 678,25zł. Wydaliśmy  także środki w kwocie 129 163,53 zł za 9 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim i 1 dziecko w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu.

- Świadczymy także usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W 2019 r. przyznano usługi opiekuńcze dla 14 osób. Koszt usług wyniósł 69 960,91 zł.

- Edukacyjna opieka wychowawcza. Pomoc w postaci stypendium otrzymało 200 uczniów na kwotę ogółem 226 194,60 zł oraz  41 zasiłki szkolne w wysokości 9 000,00 zł.

- Objecie ubezpieczeniem zdrowotnym. Zadanie to realizowane jest na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Na tej podstawie Ośrodek wydaje decyzję potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych maksymalnie do 90 dni. W praktyce są to najczęściej osoby wyrejestrowane z PUP, spełniające kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej i potrzebujące leczenia. W 2019 roku prawo do świadczeń zdrowotnych przyznano 8 osobom.

- Obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego. Pracownicy socjalni prowadzą dokumentację pracy Zespołu Interdyscyplinarnego pracującego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy.

- Praca socjalna. Pracownicy GOPS świadczą pomoc osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Najogólniej mówiąc świadczenie pracy socjalnej polega na wspieraniu osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych na sesji.

Powrót

Polecane artykuły:


Wakacyjne remonty w szkołach

Dzieci odpoczywają od nauczania zdalnego, w tym czasie przewidziano wykonanie wakacyjnych remontów w szkołach. Największy zakres prac zostanie zrealizowany w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach. A [...]

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępnia broszurę opracowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą gospodarowania wodą w rolnictwie w obliczu susz

Ministerstwo rolnictwa, we współpracy z instytutami naukowymi, przygotowało poradnik, jak chronić wodę w rolnictwie. Wiedzę i umiejętności poprawnej uprawy gleb, doboru gat [...]