czwartek, 18 czerwiec 2020

Informacja z sesji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6103-informacja-z-sesji.html
Podczas ostatniej sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 16 czerwca 2020 r., rozpatrzo [...]

Podczas ostatniej sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 16 czerwca 2020 r., rozpatrzono:

 • Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności GOPS w Choceniu za rok 2019.
 • Dokonano oceny zasobów pomocy społecznej.
 • Wójt gminy przedstawił Raportu o stanie gminy za rok 2019. Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi gminy wotum zaufania.
 • Rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i sprawozdanie finansowe oraz udzielono Wójtowi gminy Choceń absolutorium za rok 2019 z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
 • Rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:
 • zmiany budżetu gminy Choceń na 2020 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń – m.in. dokonano uaktualnienia zadań inwestycyjnych w budżecie gminy, dla których pozyskano dofinansowanie – budowa dróg, rewitalizacja.
 • ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku „Pomponik” w Choceniu – od 1 września 2020 r., wprowadza się czesne dla dzieci korzystających ze żłobka w wysokości 100 zł miesięcznie, czesne będzie stanowiło wkład własny w projekcie,
 • wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku - od 1 lipca 2020 r., wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami będzie wynosiła 20 zł od osoby, dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarują kompostowanie odpadów bio w przydomowym kompostowniku w wysokości 18 zł od osoby,
 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzór uwzględnia nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ulgę za kompostowanie odpadów bio w przydomowym kompostowniku,
 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choceń w roku szkolnym 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców – dotyczy uczniów, dla których gmina ma obowiązek dokonywania zwrotu kosztów przewozu, ceny paliwa zgodne z cenami ze stacji paliw w Choceniu,
 • udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego przy drodze powiatowej – dotyczy chodnika w m. Borzymowice.

Uchwały będą dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Tereny zielone z dotacją

W ramach zadania pn.: „Zielony krajobraz w roku 2020” zakupiliśmy i posadziliśmy na terenach gminnych: lipa w ilości 10 szt., kasztanowiec- 14 szt., jarzębina- 5 szt., śliwa pissardii- 12 szt [...]

UWAGA! znaleziono klucze

W dniu wczorajszym tj.: 29.07.2020 r. (środa) na placu zabaw w parku w Choceniu znaleziono zestaw kluczy. Właściciela prosimy o kontakt pod nr telefonu: 608 575 811. [...]