wtorek, 07 lipiec 2020

Bezpieczne gospodarstwo

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6133-bezpieczne-gospodarstwo.html
Lato jest czasem wzmożonych prac polowych. Główna przyczyną pożarów w gospodarstwach rolnych [...]

Lato jest czasem wzmożonych prac polowych. Główna przyczyną pożarów
w gospodarstwach rolnych są niebezpieczne zachowania ludzi, używanie otwartego ognia (palenie tytoniu) oraz nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych.

 Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy pamiętać i przestrzegać:

 • stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,
 • stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,
 • ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
 • zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
 • zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
 • przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
 • wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzeniania się pożaru,

Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione. Strefa pożarowa starty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

 • od budynków wykonanych z materiałów:
 • palnych- 30 m,
 • niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnych- 20 m,
 • od dróg publicznych i torów kolejowych- 30 m,
 • od dróg wewnętrznych i od granicy działki- 10 m,
 • od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia- 30 m,
 • od lasów i terenów zalesionych- 100 m,
 • między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe- 30 m

Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione, a miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, musi być wyposażone w pojemnik z wodą o objętości co najmniej 200 dm3.
stogi 4b462

Powrót

Polecane artykuły:


Kolejne 800 tys. zł na budowę sali w Śmiłowicach

Informowaliśmy o otrzymanej promesie na 900 tys. zł na wyczekiwaną inwestycję budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach z zapleczem socjalnym i przyłąc [...]

Webinar o pomocy dla rolników – zapraszamy!

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają rolników do [...]