piątek, 18 sierpień 2017

Zaproszenie na posiedzenie Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4262-zaproszenie-na-posiedzenie-rady-gminy-2.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 201 [...] Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Choceńskim Centrum Kultury.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
2. Sprawy organizacyjne
- stwierdzenie prawomocności obrad
- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.
- przyjęcie porządku obrad.
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiana wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2017 r.;
2) ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych;
3) przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Choceń na lata 2017 – 2019”;
4) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Choceń na przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza;
5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choceń dotyczących: wprowadzenia na tereny rolne funkcji mieszkalno – usługowej o niskiej intensywności zabudowy we wsi Choceń – Jarantowice, Choceń i Czerniewice obecnie w planie miejscowym o różnym przeznaczeniu,
6) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów osiedla domków jednorodzinnych położonego pomiędzy ulicami: Sikorskiego, Jagiełły, Polną i Kazimierza Wielkiego dotyczących dopuszczenia funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego na teren usług handlowo – gastronomicznych 13 UH, G, MN.
5. Interpelacje radnych Rady Gminy.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Józef Pawłowski Przewodniczący Rady Gminy Choceń

Powrót

Polecane artykuły:


Żłobek Pomponik- rekrutacja

Zapisy do Żłobka ”Pomponik” w Choceniu przeprowadzone będą od 1 kwietnia do 31 maja. 2021r w godzinach od 7.30 do 15.30. Zapisy te są dokonywane na okres 1 września 2021roku do 31 sierpnia 2 [...]

Unijne pożyczki dla firm z woj. kujawsko-pomorskiego – od 0%

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. zachęca firmy MŚP z regionu do korzystania z oferty pożyczek unijnych. Od 1 marca 2021 r. w K-PFP obowiązuje nowe, obniżone oprocentowanie po [...]