czwartek, 19 październik 2017

OGŁOSZENIE

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4440-ogloszenie-9.html
Gmina Choceń w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji prog [...]

Gmina Choceń w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz.1146 z poźn. zm.) jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) ogłasza nabór na partnera z terenu Gminy Choceń spoza sektora finansów publicznych, zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn.: „Przedszkolaki z gminy Choceń” który został ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 W ramach Poddziałania 10.2.1Wychowanie przedszkolne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, w ramach Osi priorytetowej 10. 

 

Wstępny opis i zakres tematyczny projektu i partnerstwa:W ramach projektu planowane jest utworzenie nowych miejsc przedszkolnych i wsparcie istniejących placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy w celu poprawy jakości świadczenia usług edukacyjnych. Wyposażenie w dodatkowe zajęcia, wsparcie wczesnego wspomagania dziecka oraz zakup pomocy dydaktycznych, wydłużenie godzin funkcjonowania przedszkoli.
W naborze mogą brać udział potencjalni partnerzy, których działalność jest zbieżna z celami projektu i którzy wniosą do projektu zasoby finansowe, ludzkie, organizacyjne, techniczne oraz wspólnie z Liderem będą uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji i późniejszej promocji. 


Planowany okres realizacji projektu:
Termin: sierpień 2018 – lipiec 2018 (termin realizacji projektu może ulec zmianie w zależności od szczegółowych ustaleń na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie)

Cel partnerstwa:
Udział Partnerów w projekcie będzie polegał na wspólnym opracowaniu, wdrożeniu i propagowaniu efektów projektu. 


Zakres tematyczny partnerstwa:
Partnerstwo zakłada wniesienie przez partnerów zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych, a także potencjału społecznego na rzecz realizacji projektu. Wkład partnerów musi być adekwatny do celu projektu. Partnerstwo polegać będzie na współudziale w poszczególnych zadaniach zaplanowanych w ramach projektu, przede wszystkim w zakresie:
– udziału w opracowaniu i przygotowaniu wniosku w zakresie merytorycznym,
– udziału w pracach koncepcyjnych i realizacyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia,
– promocją efektów projektu i wykorzystaniu ich w innych przedsięwzięciach,
– udziału w spotkaniach roboczych Partnerów projektu.
- realizacji poszczególnych zadań,
– sprawozdawczości i rozliczania wydatków po swojej stronie,
– wspólnej promocji projektu,
– monitoringu i ewaluacji projektu.
Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2017 roku do godz. 09.00 w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z adnotacją: „Otwarty nabór partnera w celu realizacji projektu pn.: „Przedszkolaki z gminy Choceń” w Urzędzie Gminy Choceń ul. ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Choceń.

Powrót

Polecane artykuły:


Funkcjonowanie urzędu

Ograniczenia związane z koronawirusem są częściowo znoszone. Funkcjonują żłobki, przedszkola, klasy I-III. Pracę w reżimie sanitarnym wznawiają galerie handlowe. Urząd gminy w Choceniu od 1 [...]