środa, 06, grudzień 2017

Informacja LGD

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4485-informacja-lgd.html
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza o Zgłowiączki w perspektywie finansowej 2014-2 [...] „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza o Zgłowiączki w perspektywie finansowej 2014-2020”

Głównym działaniem Stowarzyszenia jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR) . W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

W 2017 roku LGD ogłosiło konkurs dotyczący budowy lub przebudowy ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Złożone wnioski zmieściły się w limicie, co później zaowocowało podpisanymi umowami
z następującymi beneficjentami:

 1. Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń- Budowa infrastruktury rekreacyjnej
  w parkach w Śmiłowicach i Czerniewicach- wartość operacji to 55 000,00 zł;
 2. Gmina Kowal- Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji nad jeziorem Lubiechowskim-
  wartość operacji to 50 023,29 zł;
 3. Gmina Lubień Kujawski- Budowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych
  w Lubieniu Kujawskim- wartość operacji to 250 000,00 zł;
 4. Gmina Fabianki- Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji w gminie Fabianki- wartość operacji to 159 999,86 zł;
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubaniu- Przebudowa ogólnodostępnej świetlicy OSP Lubanie- wartość operacji to 79 928,00 zł;
 6. 6.Gmina Izbica Kujawska- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą- wartość operacji to 443 000,00 zł;
 7. Miasto i Gmina Chodecz - Budowa placów zabaw przy ulicy Polnej oraz przy przedszkolu w Chodczu- wartość operacji to 140 625,06zł;
Wszystkie operacje służą realizacji celu szczegółowego: wzmocnienie atrakcyjności turystycznej na obszarze działania LSR oraz poprawa dostępności niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej.

Stowarzyszenie w 2017 roku na działania z zakresu podejmowania działalności gospodarczej przeznaczyło środki w wysokości  700 000,00 zł. Wszystkie wnioski zmieściły się w limicie środków przeznaczonych na ten konkurs. Wybrane wnioski dotyczyły poszczególnych działalności: usługi elektryczne, usługi budowlane, usługi auto naprawcze, usługi blacharskie, usługi fotograficzne, sklep spożywczo-przemysłowy, produkcja dekoracji, ozdób, upominków, pamiątek, prezentów okolicznościowych, projektowanie terenów zielonych, produkcja ekstraktów roślinnych, utworzenie prozdrowotnego gospodarstwa agroturystycznego, usługi artystyczne: nauka gry na instrumentach klawiszowych.

Kolejny konkurs dotyczył rozwijania działalności gospodarczej. Pula środków w konkursie wynosiła 1000000,00 zł. W ramach naboru złożono 14 wniosków. Wybrane wnioski dotyczyły poszczególnych projektów: działalność związana z produkcją przypraw i ziół, fizjoterapia, stacja paliw, usługi medyczne, usługi stolarskie, branża związana z obróbką materiałów stalowych, produkcja materiałów ściernych, branża budowlana, sklep spożywczy; mechanika samochodowa i blacharstwo, działalność z zakresu doradztwa dla rolników w celu pozyskiwania funduszy UE, usługi dla osób starszych, a także usługi pielęgniarskie.

W pierwszym kwartale w przyszłym roku LGD planuje ogłosić konkurs na podejmowanie działalności gospodarczej-premie. Kwota dofinansowania to 50 000 zł. Pomoc na to wsparcie może otrzymać podmiot, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników
z mocy ustawy i w pełnym zakresie oraz w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej. Operacja musi zakładać podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej oraz zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów
o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom. Konieczne jest także utworzenie, co najmniej jednego miejsca pracy
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

LGD planuje również ogłosić konkurs na rozwijanie działalności gospodarczej w drugim kwartale 2018 roku. Poziom dofinansowania to 70 % kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 50 000 zł. Pomoc na to wsparcie może otrzymać podmiot, który w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne oraz utrzymanie miejsc pracy do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Warunkiem jest również, aby podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie została dotychczas przyznana premia albo upłynęło, co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi premii.

W czwartek 23 listopada 2017 r. w Arciszewie (gm. Boniewo) odbyła się konferencja pt. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w perspektywie finansowej 2014-2020”. Na konferencji poruszane były tematy związane z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia na lata 2014-2020, w tym zaprezentowane zostały następujące zagadnienia: cele LSR, zasady przyznawania pomocy w ramach Osi priorytetowych 7 i 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego- ich zakresy tematyczne jak również warunki udzielania wsparcia. Celem konferencji była wymiana informacji między innymi zainteresowanymi podmiotami, aby propagować strategię oraz wspierać potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków. Na spotkaniu zaprezentowany został również stan wdrażania nowej strategii –
w jakim miejscu jesteśmy. Stowarzyszenie od początku 2017 roku ogłosiło 6 konkursów – wszystkie dotyczyły Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Razem do LGD złożono
w tym czasie sześćdziesiąt wniosków, tylko dwa wnioski nie zostały wybrane. Na chwile obecną z szesnastoma beneficjentami podpisane zostały umowy o przyznaniu pomocy.

Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o działalności LGD, strategii, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR zapraszamy do odwiedzenia biura LGD w Choceniu. Pracownicy Stowarzyszenia udzielą bezpłatnego doradztwa, jak również udzielą informacji o konkursach ogłaszanych przez LGD.
loga2 73e5d c9208
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powrót

Polecane artykuły:


Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil [...]

NAGRODY JUŻ CZEKAJĄ- II EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO „Turystyka na obszarze LGD w oczach młodych mieszkańców II”

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat z terenu Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki (tj. gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, [...]