wtorek, 31 lipiec 2018

„ Działania Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4893-dzialania-stowarzyszenia-lgd-dorzecza-zglowiaczki.html
Głównym działaniem Stowarzyszenia jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (L [...] Głównym działaniem Stowarzyszenia jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR) . W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

W maju br. LGD ogłosiło konkurs na podejmowanie działalności gospodarczej-premie. Kwota dofinansowania to 50 000 zł. Limit dostępnych środków w ramach naboru:               700 000,00 zł. Nabór wniosków trwa do 26 czerwca br. Najważniejszymi warunkami udzielania wsparcia to nie podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy    i w pełnym zakresie oraz w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywanie działalności gospodarczej. Operacja musi zakładać podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej oraz zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów
o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom. Konieczne jest także utworzenie, co najmniej jednego miejsca pracy
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (liczonego również jako samozatrudnienie).

W dniu 4 czerwca br. LGD ogłosiło konkurs na rozwijanie działalności gospodarczej. Poziom dofinansowania to maksymalnie 70 % kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 50 000 zł. Limit dostępnych środków w ramach naboru to 1 000 000,00 zł. Pomoc na to wsparcie może otrzymać podmiot, który w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne oraz utrzymanie miejsc pracy do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Warunkiem jest również, aby podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie została dotychczas przyznana premia albo upłynęło, co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi premii.

W najbliższym czasie będą również ogłoszone konkursy na:

  • Rewitalizację tj. działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich.
Największą szansę na uzyskanie dofinansowania będą mieli wnioskodawcy, których siedziba znajduje się na obszarze Stowarzyszenia; wnioskodawcy, którzy będą uczestniczyli w szkoleniach i doradztwie; załączą dokumenty potwierdzające założone koszty; a także gdy wnioskodawca, który będzie promować projekt i LGD.

  • Projekty grantowe oś 11 z trzech zakresów tematycznych- „Kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym”; „Usługi wzajemnościowe, samopomocowe; Lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; Inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej”; „Świetlice środowiskowe”.
Największą szansę do ubiegania się o w/w dofinansowania będą mieli m.in.: grantobiorcy, których siedziba prowadzonej działalności znajduje się na obszarze Stowarzyszenia min. 1 rok przed złożeniem wniosku o powierzenie grantu; jeśli projekt będzie realizowany przez grantobiorcę spoza sektora finansów publicznych; grantobiorcy, którzy będą uczestniczyli w szkoleniach i doradztwie; będą posiadali doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne, a także jeśli operacja będzie wynikała z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji. Maksymalna wysokość grantu to 50 000,00zł.

W dniach 26-27 lutego 2018 roku w Boniewie odbyły się warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej zorganizowane przez LGD, w których udział wzięło 13 osób. Warsztaty były prowadzone przez Panią Agnieszkę Przybysz, która na co dzień zajmuje się rękodziełem. Na zajęciach uczestnicy ozdabiali herbaciarki oraz pudełeczka na drobiazgi, szklane wazony a także ozdabiali jajka styropianowe. Kolejne warsztaty odbyły się w dniach 23-24 kwietnia 2018 roku w Brzeskim Centrum Kultury, w których udział wzięło 11 osób. Na zajęciach uczestniczące Panie uczyły się wyrabiać własnoręcznie piękne i pachnące mydełka oraz ozdabiały świece wtapiając w nie kolorowe kwiaty, ozdabiały herbaciarki oraz drewniane tace.

Tradycją jest ogłaszanie przez LGD konkursów plastycznych dla dzieci. W tym roku był to konkurs pt. „Turystyka na obszarze LGD w oczach młodych mieszkańców II”. Aby wziąć udział w Konkursie należało w terminie od 1 marca do 30 kwietnia 2018 roku dostarczyć do biura Stowarzyszenia pracę plastyczną o tematyce - jak powinno wyglądać miejsce w mojej gminie, w którym chciałabym/chciałbym spędzać wolny czas (np.: plac zabaw, plaża, park linowy itp.). Na konkurs wpłynęło 177 prac. Złożone prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych 6-8 lat, 9-12 lat, 13-16 lat. Nagrodzonych zostało 12 uczestników. Wszystkim laureatom konkursu zostały wręczone dyplomy, nagrody: po 2 walizki i piłka. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z otrzymanych nagród, niebawem będą mogli je wykorzystać w wyjazdach wakacyjnych.

Od maja Stowarzyszenie bierze udział w imprezach organizowanych przez gminy LGD. Podczas imprez pracownicy udzielają informacji o lokalnej strategii rozwoju, ogłaszanych naborach i zasadach udzielania pomocy. LGD uczestniczyło w Jarmarku Kazimierzowskim organizowanym przez Miasto Kowal w dniu 1 maja, w IV Chodeckim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Chodczu 26 maja, w XXIII Dniach Lubrańca 2 czerwca, w rytmie disco w Choceniu 10 czerwca. Przed nami ostatnia impreza Piknik Rodzinny w Baruchowie, który odbędzie w dniu 12 sierpnia.

Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o działalności LGD, strategii, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR zapraszamy do odwiedzenia biura LGD w Choceniu. Pracownicy Stowarzyszenia udzielą bezpłatnego doradztwa, jak również udzielą informacji o konkursach ogłaszanych przez LGD.

Kontakt do biura: tel. 54 284 66 69.

www.kujawiaki.pl

bez tytulu f327b 702c9

Powrót

Polecane artykuły:


Zjazd Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego

W sobotę 18 listopada 2023 r., o godz. 10.00 w Choceniu odbędzie się Zjazd Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego. Zjazd zaplanowano w Choceńskim Centrum Kultury - Biblioteka. Jest to zjazd wyborczy ko [...]

Wniosek do Funduszu Przewozów Autobusowych na 2024 r.

Gmina Choceń w odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 1/2024/FRPA, wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o objęcie w 2024 roku dopłatą w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusow [...]