poniedziałek, 10 grudzień 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) – Cel ogólny III

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5157-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-lgd-cel-ogolny-iii.html
Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie będą realizowane na teren [...]
RPO logo 1d860
Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie będą realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki określa Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec i Włocławek na lata 2014-2020. Stowarzyszenie obecnie realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR). W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych. W wyniku realizacji LSR Stowarzyszenie LGD wspiera działania przyczyniające się osiągnięcia jej celów, którymi są: 
  1. Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR.
  2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.
III. Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie, jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku.
Poniżej opisany cel ogólny 3 - Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie, jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku.

Uwzględniając potencjał oraz walory turystyczne obszaru LSR powoduje, że jest on atrakcyjny z punktu widzenia możliwości rozwoju turystyki i wypoczynku. Potrzeba realizacji celu wynikła także ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb dotyczących m.in. zbyt słabo rozwiniętej oferty kulturalnej, małego wsparcia na kultywowanie tradycji lokalnych, niskiego potencjału organizacyjno-finansowego większości organizacji społecznych z obszaru LSR. Duża liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym posiada mały dostępu do oferty kulturalnej i rekreacyjnej. Cel zostanie zrealizowany poprzez następujące typy operacji dotyczących:

- zachowania dziedzictwa lokalnego,

- rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W ramach ww. operacji planowana liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR to 3 szt. Natomiast wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty nastąpi o 600.

Liczba nowych/przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej to 27 szt. Natomiast wzrost liczby osób korzystającej z obiektów infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej nastąpi o 3600

Cel zostanie również osiągnięty poprzez realizację operacji dot. poprawy infrastruktury drogowej i zmierza do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym
i gospodarczym. Kolejnym typem operacji jest:

- budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

W ramach drugiego typu planowana liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej
w zakresie włączenia społecznego to 10 szt. Natomiast liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego to 5800.

Powrót

Polecane artykuły:


Rekrutacja na szkolenia

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego rekrutuje osoby na organizowane szkolenia: - kurs kulinarny (bezpłatny 48 godzin - raz w tygodniu 6x8godzin) - kurs operatora dronów (566.50zł./osoba - 48 g [...]

Spotkanie w sprawie budowy bloku w Choceniu

W dniu 14 września br., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu odbyło się spotkanie w sprawie budowy nowego bloku w Choceniu. W spotkaniu z zainteresowanymi osobami uczestniczyli Wójt Gmin [...]