poniedziałek, 04 luty 2019

Ogłoszenie o naborze

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5229-ogloszenie-o-naborze.html
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu ogłasza nabór na stanowisko - asystent r [...] Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu ogłasza nabór na stanowisko - asystent rodziny.

 1. Wymagania niezbędne:
 2. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 3. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013r. poz.135) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 2-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 1. Wymagania dodatkowe:
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
 3. obsługa komputera,
 4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 5. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 6. znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 7. samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. odporność na stres,
 10. odpowiedzialność,
 11. kreatywność,
 12. rzetelność,
 13. systematyczność.
 14. Ponadto asystentem rodziny może zostać osoba która:
 15. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 16. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 17. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 18. Do zadań asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:
 19. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
 20. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 21. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 22. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 23. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 24. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 25. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 26. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 27. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 28. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności
psychospołecznych;

 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 1. Wymagane dokumenty:
 2. List motywacyjny,
 3. Curriculum Vita,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),
 5. Kserokopie zaświadczeń potwierdzających (ewentualne) dodatkowe kwalifikacje
(oryginały do wglądu),

 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystenta rodziny,
 • podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.”
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
 1. Miejsce pracy:
 • Praca na terenie gminy Choceń
 1. Warunki zatrudnienia:
 2. Praca na zastępstwo, od dnia 01 marca 2019 roku
 3. Praca asystenta rodziny wykonywana będzie w ramach stosunku pracy (pełny etat- 40 godzin tygodniowo) w systemie zadaniowego czasu pracy co oznacza pracę także w godzinach popołudniowych.
 4. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez GOPS w Choceniu
 5. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 7.30 do 15.00, wtorek w godzinach od 8.00 do 16:00, w terminie do 25.02.2019
 1. Inne informacje:
 • Dodatkowe Informacje: 54 307 03 54

Powrót

Polecane artykuły:


Wyborów do Izby Rolniczej nie będzie

Krajowa Rada Izb Rolniczych działając na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych zarządziła wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych na dzień 28 lipca 2019 roku (niedziel [...]

Szkolenie z biznesplanu- rozwój działalności gospodarczej

W dniu 18 lipca 2019 roku Stowarzyszenie Dorzecza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki organizuje szkolenie z zakresu biznesplanu w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwo [...]