piątek, 08 marzec 2019

Z sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5283-z-sesji-rady-gminy-3.html
Na ostatniej sesji Rady Gminy w Choceniu rozpatrzono projekty uchwał w sprawie: zmiany budżetu [...] Na ostatniej sesji Rady Gminy w Choceniu rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:
  • zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2019 oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chocen na lata 2019 -2034 – wprowadzono m.in. dotację z budżetu państwa na realizację zadania w ramach programu Maluch + w kwocie 652 tys. zł na organizację żłobka.
  • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Choceń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku – nowe plany sieci szkół na okres od 1 września 2019 r., są takie same jak obecna sieć szkół;
  • wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wprowadzono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 15 zł od osoby, opłata zmienia się proporcjonalnie do ilości osób w gospodarstwie domowym i będzie miała zastosowanie od 1 kwietnia br., o konieczności wprowadzenia wyższych opłat śmieciowych piszemy oddzielnie;
  • ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – opłata została zwiększona do 270 zł w przypadku gdy odpady są zbieranie i odbierane w sposób selektywny;
  • ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności – dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów;
  • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ustalono nowy wzór deklaracji, dokumentu nie trzeba składać w związku ze zmianą stawki;
  • poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów – wynagrodzenie za inkaso zmniejszono do 5 %;
  • wyrażenia zgody na nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego – wyrażono zgodę na zakup lokalu pod potrzeby żłobka;
  • wyborów organów sołectw – dokonano zmiany terminarza zebrań sołeckich.
Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Gminy zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu gminy. Transmisja oraz imienne wykazy głosowań radnych można znaleźć na stronie Urzędu gminy oraz w BIP.

Powrót

Polecane artykuły:


Fontanna w parku już działa

Po okresie jesienno- zimowym uruchomiona została fontanna w parku w Choceniu. Obiekt został oczyszczony i odmalowany. Zamontowana została nowa dysza do wyrzutu wody. W tym miejscu prosimy wszystkic [...]

Sołtysiada

Urząd Gminy w Choceniu serdecznie zaprasza wszystkie drużyny sołeckie do udziału w Sołtysiadzie, która odbędzie się dnia 25 maja 2019 roku w Czerniewicach. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 [...]