poniedziałek, 11 marzec 2019

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5287-zmiana-wysokosci-stawki-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.html
Z dniem 1 kwietnia 2019 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 15 [...] Z dniem 1 kwietnia 2019 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 15 zł od osoby w gospodarstwie domowym za odpady segregowane i 30 zł od osoby za odpady niesegregowane. Wysokość opłaty jest uzależniona od ilości osób w gospodarstwie domowym.
Zmiana stawki jest związana z:
-drastycznym wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, na który składają się wzrost opłaty za składowanie odpadów, wzrost ceny energii, wzrost cen paliwa i wzrost kosztów pracowniczych;
-wysoka opłata środowiskowa za każdą tonę odpadów produkowanych w danej gminie;
- konieczność samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanego przez gminę, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- wywożenie śmieci przez mieszkańców na nielegalne wysypiska oraz do przydrożnych rowów co generuje duże koszty zbierania i wywozu nielegalnych odpadów przez gminy, których koszt w całości pokrywany jest z budżetu gminnego;
-problem z nadmierną ilością odpadów wielkogabarytowych wyrzucanych przez sezonowych mieszkańców działek rekreacyjnych, których koszt utylizacji pokrywa budżet gminny
- wysokie koszty utylizacji odpadów takich jak papa, odpady budowlane, styropian czy opony oscylujące w granicach od 600 zł do 1000 zł za tonę, a także problemy ze znalezieniem odbiorców tych odpadów;
- ustalenie Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami, który wyznacza konkretne miejsca wywozu odpadów dla firm odbierających odpady z terenu danej gminy, co zmniejsza konkurencyjność i zwiększa koszty;
- zwiększenie ilości wytworzonych odpadów; w roku 2013 łącznie w gminie wytworzyliśmy około 600 ton odpadów, za rok 2018 wskaźnik ten jest dwukrotnie wyższy, wytworzyliśmy 1210,072 ton;
- wzrostem ryczałtu za wywóz odpadów komunalnych z kwoty 41 600 zł do 89 700 zł miesięcznie.
Powyższe argumenty mają wpływ na zwiększenie wysokości opłat. Opłaty na terenie powiatu przedstawiają się następująco: gmina Lubraniec - 16 zł, gmina Izbica Kujawska- 16 zł, gmina Fabianki- 15 zł, gmina Lubanie- 15 zł, gmina Chodecz- 12,5 zł, gmina Włocławek 13 zł, gmina Baruchowo-13 zł.

Powrót

Polecane artykuły:


Skwerek w kwiatach

Jak co roku tradycją jest sadzenie kwiatów w centrum Chocenia na skwerku przy Choceńskim Centrum Kultury- Biblioteka. Posadzono dużą ilość kolorowych kwiatów. Cel jest jeden upiększenie nasze [...]