wtorek, 07 styczeń 2020

Zasady przyznawania dofinansowania do inwestycji z zakresu budowy/ renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5845-zasady-przyznawania-dofinansowania-do-inwestycji-z-zakresu-budowy-renowacji-zbiornikow-wodnych-sluzacych-malej-retencji.html
Zasady przyznawania dofinansowania Właściciele gospodarstw rolnych mogą realizować inwestycje z [...] Zasady przyznawania dofinansowania
 1. Właściciele gospodarstw rolnych mogą realizować inwestycje z zakresu budowy/ renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji o powierzchni minimalnej 0,10 ha, maksymalnej 1 ha.
 2. Udział własny Wnioskodawcy w kosztach realizacji zadania, nie może być mniejszy niż 50% jego kosztów kwalifikowalnych.
 3. Wysokość dotacji do budowy /renowacji zbiornika wodnego służącego małej retencji do pow. 1 ha lustra wody wynosi 50.000,00 zł.
 4. Przed datą podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków, Wnioskodawca przeprowadza proces przygotowania zadania, polegający na sporządzeniu dokumentacji projektowej, kosztorysowej, przeprowadzeniu uzgodnień formalno- prawnych i może przeprowadzić proces zamówień publicznych. Koszty poniesione z tytułu przeprowadzenia procesu przygotowawczego nie stanowią kosztów kwalifikowalnych do przyznania środków budżetu województwa.
 5. W przypadku, gdy kosztorys inwestorski obejmuje całość zadania, a Dotowany zakłada wykonanie części robót tego zadania we własnym zakresie, roboty te uważane będą za niekwalifikowalne.
 6. Płatności za prace/ zakupy zaliczone do kosztów kwalifikowalnych dotowanych zadań można wykonywać od daty podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków na dany rok.
 7. Wnioski o przyznanie lub wypłatę Dotacji sporządza Wnioskodawca zgodnie z niniejszymi zasadami, na drukach udostępnionych do pobrania pod adresem https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/category/rolnictwo-ochrona-gruntow-rolnych.
 8. W danym roku kalendarzowym Wnioskodawca może złożyć wniosek o przyznanie środków budżetu województwa na jedno zadanie.
Postepowanie w sprawie wniosków
 1. Wnioski o przyznanie środków budżetu województwa na realizację budowy/renowacji zbiorników wodnych małej retencji należy składać w terminie do 31 marca roku,
  w którym planowana jest realizacja inwestycji.
 2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych złożonych wniosków lub nieprawidłowości w ich sporządzeniu, Wnioskodawca wezwany jest do uzupełnienia wniosku lub usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 3. W przypadku większych zadań, zwłaszcza przy budowie i modernizacji zbiorników wodnych służących małej retencji, dopuszczalne jest podzielenie ich na etapy.
Realizacja zadania
 1. Dotacją mogą zostać objęte jedynie zadania zrealizowane i rozliczone w roku
  w którym przyznane zostały środki finansowe.
 2. Dotowany realizuje zadanie zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz zawarta umową.
 3. Realizacja zadania objętego Dotacją, jego odbiór techniczny oraz zapłata za wykonane roboty muszą być dokonane w czasie obowiązywania umowy tj. od daty podjęcia uchwały Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków na dany rok do dnia
  31 października roku, w którym przyznano Dotację.
Rozliczenie Dotacji
 1. Dotowany w terminie obowiązywania umowy informuje pisemnie Departament
  o zakończeniu realizacji zadania i zgłasza gotowość do rozliczenia dotacji.
 2. Warunkiem wyznaczenia terminu rozliczenia dotacji jest przesłanie drogą elektroniczną kopii dokumentów rozliczeniowych zgodnych z zapisami umowy na adres mailowy Departamentu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Z przeprowadzonej wizytacji w terenie oraz rozliczenia zadania sporządza się protokół, którego integralna część stanowi dokumentacja przedłożona przez Dotowanego, w szczególności:
- rozliczenie zadań wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,
- faktura/y wystawionej przez wykonawcę/ dostawcę za wykonane zadania, na które przeznacza się Dotację, opatrzona klauzulą „współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kwocie… zł. zgodnie z umową nr…/ aneksem nr … w wysokości…”, wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty
- kosztorysu powykonawczego oraz powykonawcze zestawienie kosztów
(w przypadku, gdy realizację inwestycji udokumentowano więcej niż jednym kosztorysem powykonawczym lub więcej niż jedną fakturą/ rachunkiem
- protokół odbioru technicznego realizowanej inwestycji
- zgłoszenie realizacji zadania do właściwego starosty lub pozwolenia na budowę
- oświadczenie o zrealizowaniu zadania zgodnie z przepisami prawa, umową
o udzielenie Dotacji oraz dokumentacją złożoną celem rozliczenia Dotacji, podpisanym przez Dotowanego
- oświadczenie Dotowanego, o braku możliwości odzyskania podatku VAT dotyczącego zakupów związanych z realizacją zadania- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy
 1. Wszelkie kopie dokumentów składane przy rozliczeniu zadań, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem
 2. Podstawę przekazania dotacji stanowi pozytywna ocena realizacji i rozliczenia zadania zawarta w protokole kontroli wraz z kompletem dokumentów.
 3. Dotacja jest przekazywana na konto dotowanego do końca roku kalendarzowego,
  w którym zawarta została umowa.
 4. w przypadku niezrealizowania zadania zgodnie z umową, sporządzony jest protokół negatywny, który skutkuje brakiem otrzymania Dotacji oraz brakiem możliwości ubiegania się o dotacje w roku następnym.
 5. Dotujący reprezentowany przez merytorycznych pracowników biura jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli inwestycji, w trakcie realizacji zadania i po jego zrealizowaniu w okresie 3 lat od daty rozliczenia Dotacji.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w związku z tym zwraca się z prośbą o pomoc w poszukiwaniu osób zainteresowanych [...]

Rajd rowerowy

GTS Unia Choceń  w ramach projektu „Bezpieczna rodzina” zaprasza na rajd rowerowy, który odbędzie się w najbliższą sobotę 6 czerwca. Trasa rajdu rozpocznie się w Choceniu i prowadzi p [...]