środa, 01 kwiecień 2020

Wójt Gminy Choceń ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę:

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5992-wojt-gminy-chocen-oglasza-publiczny-nieograniczony-przetarg-ustny-na-dzierzawe.html
lokale handlowe położone w budynkach handlowych na targowisku gminnym „Mój rynek” w Choceniu [...]

lokale handlowe położone w budynkach handlowych na targowisku gminnym „Mój rynek” w Choceniu stanowiące własność Gminy Choceń w obrębie ewidencyjnym 0005 Choceń, Gmina Choceń na działce oznaczonej nr 45/55 o łącznej pow. 0,4142 ha dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00096218/5

Budynek Nr 1

- Lokal handlowy nr 1 o powierzchni 28 m²

- Lokal handlowy nr 2 o powierzchni 28 m²

- Lokal handlowy nr 3 o powierzchni 28 m²

- Lokal handlowy nr 4 o powierzchni 28 m²

 

 

Lokale nr 1, 2 i 3 będą przeznaczone na sprzedaż płodów rolnych z przeznaczeniem tylko dla rolników (na przetargu należy posiadać zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego), natomiast lokal nr 4 na sprzedaż żywności ekologicznej (zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli). 

 

Budynek Nr 2

- Lokal handlowy nr 1 o powierzchni 28 m²

- Lokal handlowy nr 2 o powierzchni 28 m²

- Lokal handlowy nr 3 o powierzchni 28 m²

- Lokal handlowy nr 4 o powierzchni 28 m²

- Lokal handlowy nr 5 o powierzchni 28 m²

- Lokal handlowy nr 6 o powierzchni 28 m²

- Lokal handlowy nr 7 o powierzchni 28 m²

Lokale przeznaczone na pozostałą działalność handlową.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Dla terenu na którym położone są lokale handlowe na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 45/55 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń (Uchwała Rady Gminy Nr XIV/112/12 z dnia 28 marca 2012 r. oraz Uchwała Rady Gminy Nr III/27/19 z dnia 26 lutego 2019 r.), teren ten oznaczony jest symbolem W – strefa wielofunkcyjna. Działka oznaczona numerem 45/55 stanowi targowisko gminne „Mój rynek” w całości ogrodzone wraz z bramą wjazdową. Teren zabudowany placem targowym oraz dwoma budynkami handlowymi. Lokale składają się z jednego pomieszczenia o pow. 21 m² oraz łazienki i pomieszczenia socjalnego o pow. 7 m².  Lokale posiadają uzbrojenie w instalację kanalizacyjną, elektryczną i wodociągową.

Księga wieczysta:

WL1W/00096218/5 Sąd Rejonowy we Włocławku – Wydział VI Ksiąg wieczystych.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Choceń oraz nie jest obciążona hipoteką.

 

Cena wywoławcza:

 

Budynek Nr 1

- Lokal handlowy nr 1 o powierzchni 28 m² – 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

- Lokal handlowy nr 2 o powierzchni 28 m²– 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

- Lokal handlowy nr 3 o powierzchni 28 m²– 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

- Lokal handlowy nr 4 o powierzchni 28 m²– 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

 

Budynek Nr 2

- Lokal handlowy nr 1 o powierzchni 28 m²– 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

- Lokal handlowy nr 2 o powierzchni 28 m²– 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

- Lokal handlowy nr 3 o powierzchni 28 m²– 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

- Lokal handlowy nr 4 o powierzchni 28 m²– 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

- Lokal handlowy nr 5 o powierzchni 28 m²– 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

- Lokal handlowy nr 6 o powierzchni 28 m²– 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

- Lokal handlowy nr 7 o powierzchni 28 m²– 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

 

Cena wywoławcza jest ceną netto. Po licytacji zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%. Dzierżawa nieruchomości nastąpi w drodze licytacji ustnej – kto da więcej za wydzierżawienie  nieruchomości

 

Wadium: 100,00 zł należy wnieść do dnia 10.04.2020 r. Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Choceniu - Bank Spółdzielczy w Kowalu Nr 12 9557 0006 0011 8239 2000 0007. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Choceniu, jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym w zaproszeniu do jej zawarcia.

 

Do przetargu może przystąpić:

- każda osoba z wyjątkiem osób wymienionych w Regulaminie przetargu,

Regulamin wraz z ogłoszeniem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Choceniu oraz na stronie internetowej www.bip.chocen.pl  w sekcji ,,Nieruchomości’’.

 

Miejsce i termin przetargu

Przetarg odbędzie się na targowisku gminnym „Mój rynek”, ul. Targowa (lokal handlowy) dnia 15.04.2020 r., od godziny 10:00. Przetarg wygrywa ta osoba, która zaoferowała najwyższą cenę w licytacji ustnej za miesięczny czynsz dzierżawny. Przetarg jest ważny, chociażby uczestniczyła tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Zastrzega  się prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

 

Warunki zawarcia umowy:

  • Zamawiający podpisze umowę z Dzierżawcą, który zaoferował najwyższą cenę w licytacji ustnej za miesięczny czynsz dzierżawny..
  • Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego ogłoszenia.

Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać w dni robocze po uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do udzielania informacji.

Mapa - kliknij tutaj

Osoba do udzielania informacji:

Hanna Gołębiewska tel.: 054 284-60-33, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ CHOCEŃ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń, tel. (054) 284-66-17, fax (054) 284-67-40;

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysyłając korespondencję na adres: Gmina Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących lokale handlowe w celu zawarcia umowy. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO.

Przewiduje się przetwarzanie takich danych jak imię, nazwisko nr PESEL, oznaczenie dokumentu tożsamości.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez oferenta będą osoby dokonujące czynności w przetargu lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w szczególności podmioty kontrolujące.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, od zakończenia przetargu na dzierżawę nieruchomości, jak również w przypadku zawarcia umowy, dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez minimum 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Podanie danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia uczestnictwo w przetargu.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 1.9. Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Powrót

Polecane artykuły:


Nabór uczestników projektu – rewitalizacja etap II

Ogłaszamy nabór dla uczestników projektu realizowanych w ramach projektu „Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzym [...]

Ewakuacja budynku

W dniu dzisiejszym Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki otrzymała anonimowego maila o podłożonym ładunku wybuchowym w budynku siedziby LGD , Urzędu Gminy w Choceniu i Szkoły Podstawow [...]