czwartek, 09 kwiecień 2020

Oferta cenowa

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6048-oferta-cenowa.html
Gmina Choceń zwraca się do wykonawców o przesyłanie oferty cenowej na pełnienie funkcji nadzoru [...] Gmina Choceń zwraca się do wykonawców o przesyłanie oferty cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, nad robotami budowlanymi całego procesu inwestycyjnego w branży: elektrycznej i konstrukcyjno-budowlanej wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zadania pn..  OZE w Gminie Choceń – mikroinstalacje realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Przedmiotem zamówienia obejmuje nadzór inwestorski nad budową 30 instalacji fotowoltaicznych, na terenie gminy Choceń. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:  http://www.bip.chocen.pl/index.php?app=przetargi&nid=4753&y=2020&status=3

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in. takich czynności jak:

1. Pełny zakres czynności określonych w Ustawie – Prawo Budowlane  Art. 25 i 26 tj.: Kontrolowanie rozliczeń zadania  inwestycyjnego  co do godności zakresu i jakości robót, oraz podpisywanie dokumentów rozliczeniowych z tym związanych tj. Protokołów odbioru robót Wykonawcy. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest również do sprawdzania dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez Wykonawcę tj. książki obmiaru robót i kosztorysów powykonawczych. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest przy udziale  projektanta   do sporządzania  ewentualnych protokołów konieczności i robót zamiennych   celem przedłożenia ich Zamawiającemu do zatwierdzenia:

a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

b)Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

c)Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.

d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

e) Kontrolowanie rozliczeń budowy.

2. Kontrolowanie rozliczeń zadania inwestycyjnego co do godności zakresu i jakości robót, oraz podpisywanie dokumentów rozliczeniowych z tym związanych tj. Protokołów odbioru robót i faktur Wykonawcy. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest również do sprawdzania dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez Wykonawcę tj. książki obmiaru robót i kosztorysów powykonawczych. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest przy udziale projektanta do sporządzania  ewentualnych protokołów konieczności i robót zamiennych  celem przedłożenia ich Zamawiającemu do zatwierdzenia.

3. Inspektor Nadzoru będzie wykonywał obowiązki określone na bieżąco oraz będzie ponosił koszty koniecznych dojazdów.

4. Kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją przetargową, z projektami budowlanymi, zgodności z umową zawartą z generalnym Wykonawcą, przyjętym harmonogramem realizacji zadania.

5. Systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postępów realizacji inwestycji oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrażać zakończeniu projektu oraz zaproponowanie programów naprawczych.

6. Dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy odnośnie:

-zakresu wykonanych robót;

- odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

- zakończenia robót i gotowości do odbioru.

7. Sprawdzanie jakości wykonanych prac i wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i/lub niedopuszczonych do zastosowania.

8. Żądania od kierownika budowy i robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych prac w przypadku, gdy kontynuacja mogła wywołać zagrożenia.

9. Egzekwowanie kompletowania przez wykonawcę robot wymaganych certyfikatów i świadectw dla wyrobów budowlanych

10. Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów prac zanikających i/lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych.

11. Udział w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą.

12. Egzekwowanie od wykonawcy robót bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji projektu

13. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych.

14. Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i rozruchu instalacji.

15. Stwierdzenie zakończenia prac budowlanych poszczególnych instalacji, sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentów odbiorowych, w tym dokumentacji powykonawczej;

16. Egzekwowanie usunięcia przez Wykonawców pac montażowych usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów.

17. Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych

18. Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zaleceń, usunięcia uchybień ujawnionych podczas kontroli, a także udzielanie wyjaśnień.

19. Udział w odbiorach częściowych i końcowym zadania, po zrealizowaniu całego zakresu zamówienia, objętego umową.

20. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach, zagrożeniach i ryzyku przy realizacji zadania.

21. Realizacja zamówienia przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków prawa budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż.;

22. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zaniechania wykonania pewnych robót przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez inwestora protokołu konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne oraz sprawdzanie kosztorysów dodatkowych, zamiennych wykonanych przez Wykonawcę.

23. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej z ważniejszych elementów wykonywanych robót.

24. Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy przed zgłoszeniem zakończenia robót przez Wykonawcę.

25. Inspektor zobowiązany jest do przebywania na budowie przynajmniej dwa razy w tygodniu w okresie trwania robót, udział w przekazywaniu placu budowy dla Wykonawcy, spotkaniach roboczych na budowie, w odbiorach robót zanikających i przeglądach gwarancyjnych zadania w okresie rękojmi i gwarancji, udział w komisji odbioru końcowego zadania i przekazaniu do eksploatacji.

26. W przypadku niemożności bycia na budowie, Inspektor zobowiązany jest zapewnić zastępstwo kompetentnej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie zapewniającym pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zamówienia.


Należy skalkulować wszystkie koszty zadania i a ofertę proszę przesłać na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14.04.2020 r. do godziny 13:00.

Powrót

Polecane artykuły:


Delegacja na dożynkach

W sobotę w gminie Brześć Kujawski odbyły się parafialno – gminno – powiatowe dożynki. W czasie tego wydarzenia nie zabrakło przedstawicieli naszej gminy, która reprezentowana była przez d [...]

Koronawirus w DPS Wilkowiczki

W Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach stwierdzono 72 dodatnich pensjonariuszy, 3 pobrane próbki są nierozstrzygające na 85 pobranych próbek. 10 pensjonariuszy czeka na wynik. W związku z pow [...]