czwartek, 01 październik 2020

XX Sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6274-xx-sesja-rady-gminy-chocen.html
W dniu 30 września br., podczas posiedzenia Rady Gminy Choceń, radni przyjęli: - sprawozdanie W [...]

W dniu 30 września br., podczas posiedzenia Rady Gminy Choceń, radni przyjęli:

- sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Choceń za I półrocze 2020 roku.

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2020 r., przedstawia się następującego:

- dochody wykonano w wysokości 21 921 157,89 zł, co stanowi 49,46 % planu,

- wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 19 916 956,20 zł, co stanowi 42,55 % planu,

- w I półroczu 2020 r., osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 2 004 201,69 zł.

A ponadto rozpatrzono i podjęto uchwały w następujących sprawach:

  • zmiany budżetu gminy Choceń na 2020 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń – m.in. zaktualizowano plan do przewidywanego wykonania, wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 681 tys., z przeznaczeniem na inwestycje; wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne dot. wykupu gruntów, wprowadzono nowy projekt społeczny do realizacji w latach 2020-2021, który zamyka się kwotą 52.632 zł;
  • nadania imienia Szkole Podstawowej w Śmiłowicach – Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach od dnia 5 listopada br., będzie nosiła imię Anny Wajcowicz;
  • przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023” – dokonano aktualizacji Programu w związku z możliwością otrzymania dofinansowania z budżetu państwa dla trzech projektów infrastrukturalnych w wysokości 10 % kosztów kwalifikowalnych;
  • wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choceń zadania z zakresu właściwości

Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

oraz ulic leżących w ciągach tych dróg – będziemy dbali o utrzymanie zimowe następujących dróg powiatowych: Gołaszewo – Wola Nakonowska – Czerniewice, Szatki –Wola Nakonowska – Kowal, Śmiłowice – Wilkowiczki, Wilkowice, Wilkowice – Lutobórz – Janowo.

  • nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu – duża ilość zmian przepisów prawa spowodowała konieczność nadania nowego statutu;
  • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 – wspieranie rodziny, czyli pomoc dziecku i rodzinie jest zadaniem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;
  • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – przewiduje się wsparcie w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł dla osoby w rodzinie.

Podjęte uchwały zostaną zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Molo nad jeziorem Borzymowskim w trakcie modernizacji

Trwają prace przy modernizacji mola w Choceniu. Zdemontowano już barierki stalowe, ławki drewniane na platformie wraz z legarami i poszyciem. Obecne warunki atmosferyczne pozwalają na kontynuacje [...]

29 Finał WOŚP w Choceniu

Sztab WOŚP w Choceniu pragnie gorąco podziękować sponsorom: właścicielom firm, instytucji, sklepów  oraz opiekunom Sztabowych Skarbon Stacjonarnych, szkołom i przedszkolu, wolontariuszom, [...]