poniedziałek, 16 listopad 2020

Ogłoszony został przetarg na inwestycję pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń”.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6338-ogloszony-zostal-przetarg-na-inwestycje-pn-rozbudowa-i-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-dla-aglomeracji-gminy-chocen.html
Oferty można składać do 30 listopada 2020 roku. Inwestycja współfinansowana ze środków Region [...]

Oferty można składać do 30 listopada 2020 roku. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.Inwestycja obejmuje rozbudowę i modernizację istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji gm. Choceń o przepustowości Qśrd= 320 m3/d i Qmaxd=390 m3/d, a także wydajności równoważnej 2925 RLM, do docelowej przepustowości Qśrd= 630 m3/d i Qmaxd= 770 m3/d oraz wydajności równoważnej 6060 RLM. Rozbudowa dotyczy obiektów budowlanych w tym infrastruktury ściekowej i drogowej.

Modernizacja odnosi się do maszyn, urządzeń i instalacji technologicznych. Inwestycja realizowana będzie na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1/1 w Choceniu.
Zakres inwestycji obejmuje:
- Roboty budowlano-montażowe: budynek mechanicznego oczyszczania ścieków nr 1, budynek techniczny nr 3, budynek socjalno-techniczny, pompownia ścieków surowych nr 2, studnia rozprężna SR, remont reaktora SBR 4.1-4.3, reaktor SBR obiekt nr 4.4.
 - Instalacje sanitarne wewnętrzne.
- Instalacje sanitarne sieci.
- Roboty budowlano-montażowe: zbiorniki retencyjne i studnia zasuw, studnia zasuw Sz2A.
 - Roboty budowlano-montażowe: instalacje elektryczne i AKPiA, stacja odbioru ścieków, zbiornik ścieków i osadów dowożonych, taca dla samochodu asenizacyjnego, drogi, chodniki, ogrodzenie, zieleń.
- Technologia oczyszczalni ścieków: wstępne mechaniczne podczyszczanie ścieków, stacja mechanicznego podczyszczania ścieków- filtr taśmowy budynek 3.
Zakończenie zadania planowane jest na listopad 2022 r.

Powrót

Polecane artykuły:


Ogłoszony został przetarg na inwestycję pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń”.

Oferty można składać do 30 listopada 2020 roku. Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 [...]

Telefoniczny dyżur z ekspertami ZUS

Zakład Ubezpieczeń regularnie organizuje porady telefoniczne dla swoich klientów. Jeszcze w listopadzie toruński oddział ZUS wraz z podległymi jednostkami terenowymi w planie ma sześć telefoni [...]