środa, 30 grudzień 2020

Z 23 sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6398-z-23-sesji-rady-gminy.html
Na XXIII sesji Rady Gminy Chocen kadencji 2018 - 2023, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2020 r. [...]

Na XXIII sesji Rady Gminy Chocen kadencji 2018 - 2023, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2020 r., Radni Gminy przyjęli sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz rozpatrzyli projekty uchwał w sprawie:

1)      uchwalenia budżetu Gminy Choceń na 2021 rok oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2021-2034 – informację w tym zakresie zamieszczono oddzielnie;

2)      utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń – linie utworzono w związku z ubieganiem się o środki u Wojewody w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, przewozy będą zorganizowane w dni nauki szkolnej;

3)      ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Choceń oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie – prawo do bezpłatnych przejazdów przysługuje uczniom uczęszczającym do przedszkoli, oddziałów zerowych i szkół podstawnych na terenie gminy Choceń;

4)      przejęcia przez Gminę Choceń od Miasta i Gminy Chodecz części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego;

5)      przejęcia przez Gminę Choceń od Miasta i Gminy Lubień Kujawski części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego – wjeżdżamy tylko na przystanek w miejscowości Rzeżewo Małe;

6)      przejęcia przez Gminę Choceń od Miasta i Gminy Lubraniec części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego – wjeżdżamy tylko na przystanek w miejscowości Świątniki;

7)      przejęcia przez Gminę Choceń od Gminy Boniewo części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego;

8)      przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021 – realizacja zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest realizowana poprzez w/w program;

9)      wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Choceń – upływa ważność aglomeracji wyznaczonej przez Sejmik Województwa, aglomeracja obejmuje miejscowości Borzymie, Choceń, Czerniewice, Nowa Wola, Wilkowice, Wilkowiczki, Śmiłowice.

10)  zatwierdzenia konsultacji w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości – w związku z tym, że nie wniesiono uwag i opinii w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości Jerzewo i Zakrzewek, zatwierdzono wyniki konsultacji;

11) wykonywania przez Gminę Choceń działalności polegającej na świadczeniu usług HotSpot na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej zbudowanej w ramach projektu WiFi4EU – HotSpoty będą dostępne w kilku lokalizacjach przez najbliższe 5 lat, informację w tym zakresie zamieszczono oddzielnie.

Uchwały z sesji będą dostępne na stronie urzędowej BIP.

Powrót

Polecane artykuły:


Elektrownie wiatrowe na terenie Gminy Choceń

Rada Gminy Choceń przystępując do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod elektrownie wiatrowe, sugerowała się opracowanym raportem oddziaływania na środowisko, który [...]

Świeży asfalt na osiedlu w Choceniu

Trwają prace drogowe na osiedlu w Choceniu. Mieszkańcy ul. Polnej, Paderewskiego, Wrzosowej i Bukowej mogą już korzystać z częściowo wyasfaltowanej nawierzchni. Zadanie dofinansowane jest w ram [...]