Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3258-zaproszenie-na-xiv-sesje-rady-gminy.html
Zapraszamy na XIV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 29 grud [...] Zapraszamy na XIV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Choceńskim Centrum Kultury.

Proponowany porządek sesji:
 1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy organizacyjne
  - stwierdzenie prawomocności obrad
  - powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.
  - przyjęcie porządku obrad.
  - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz podsumowanie roku 2015.
 4. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2015 r.
 5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 6. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej.
 7. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany granic administracyjnych gminy Choceń.
 8. Wystąpienie o wydanie opinii i wymaganych dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Choceń.
 9. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie nadania statutu sołectwu Czerniewice I.
 10. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom z terenu gminy Choceń
 11. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 12. Gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2014-2015.
 13. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choceń.
 14. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 15. Wniosek lekarza NZOZ w Czerniewicach w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 16. Interpelacje radnych Rady Gminy.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja z podatkowej sesji Rady Gminy Choceń

Zwołana LVII sesja Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, odbyła się w dniu 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu. Podczas sesji radni przyjęli [...]