Z ostatniego posiedzenia Rady Gminy

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3271-z-ostatniego-posiedzenia-rady-gminy.html
Na ostatnią sesję Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 r., zaproszono sołtysów [...] Na ostatnią sesję Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 r., zaproszono sołtysów. Podczas posiedzenia omawiano kilka ważnych programów dla naszej gminy. Wśród omawianych tematów były:
 1. Przyjęto sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz podsumowanie roku 2015. Pan Wójt złożył obszerne sprawozdanie ze spraw, którymi zajmował się samorząd w ostatnim roku oraz przedstawił zamierzenia na najbliższy rok.
 2. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2015 r.
 3. Przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
 4. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej. Sprawozdanie złożył pracownik Urzędu Gminy Pan Dawid Dalmann. Treść sprawozdania zostanie udostępniona oddzielnie.
 5. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany granic administracyjnych gminy Choceń. Konsultacje dotyczą zmiany granic administracyjnych gminy Choceń polegających na wyłączeniu z terenu gminy Włocławek działki położonej w obrębie geodezyjnym Poddębice i włączeniu do gminy Choceń. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zebranie wiejskie w dniu 9 stycznia (sobota) o godz. 16.00 w remizie OSP Nakonowo Stare. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkujące na terenie gminy Choceń w sołectwie Nakonowo Stare. Przyjęto uchwałę w sprawie wystąpienia o wydanie opinii i wymagane dokumenty, niezbędne do złożenia wniosku w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Choceń.
 6. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji w sprawie nadania statutu sołectwu Czerniewice I. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zebranie wiejskie w dniu 15 stycznia 2016 r., o godz. 17.00 w remizie OSP Czerniewice. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkujące na terenie gminy Choceń w sołectwie Czerniewice I.
 7. Przyjęto nowy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom z terenu gminy Choceń. Uproszczono procedurę przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zrezygnowano z opiniowana wniosków przez komisję, czy z zasięgania opinii dyrektorów szkół przy składaniu wniosków, z uwagi na fakt, iż niepotrzebnie wydłuża to procedurę przyznawania stypendium. Zwiększono także dochód miesięczny na członka rodziny ucznia z kwoty 150 zł do 250 zł.
 8. Przyjęto gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
 9. Przyjęto gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2016-2017. W ramach programu przewidziane jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży.
 10. Przyjęto Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choceń. Plan określa wizję rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Opracowany plan pozwoli gminie, mieszkańcom, przedsiębiorcom pozyskiwać fundusze na działania związane z termomodernizacją budynków, zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii, czy wymiany źródeł ciepła.
 11. Wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej o pow. 3,28 ha, która stanowi własność gminy Choceń i jest położona w Ząbinie.
 12. Przedstawiono wniosek lekarza NZOZ w Czerniewicach w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Rada Gminy nie wyraziła zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kowalskiej w obrębie Czerniewice I.

Uchwały w zakresie omówionym wyżej zostaną w najbliższym czasie zamieszczone na stronie BIP Urzędu.

Powrót

Polecane artykuły:


Spotkanie dla przedsiębiorców z Miasta Włocławek oraz powiatu włocławskiego

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Urząd Miasta Włocławek, FLEX HR oraz Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku zapraszają na Spotkanie dla przedsiębiorców z Miasta Włocławek oraz powia [...]

Smutna informacja

Z docierających do nas informacji wynika, iż dziś w nocy zginęła tragicznie nauczycielka Przedszkola Samorządowego w Choceniu. Nieoficjalnie: do nieszczęścia doszło w nocy. Pani Monika zosta [...]