XVI sesja Rady Gminy Choceń - ogłoszenie

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3369-xvi-sesja-rady-gminy-chocen-ogloszenie.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 201 [...] Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, zm. 1890) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 17 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Choceńskim Centrum Kultury.


Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy organizacyjne
  - stwierdzenie prawomocności obrad
  - powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.
  - przyjęcie porządku obrad.
  - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Choceń.
 4. Podsumowanie działalności sportowej.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 6. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2016 r.
 7. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
  bezdomności zwierząt w gminie Choceń na rok 2016.
 9. Wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.
 10. Zarządzenia wyborów Rady Sołeckiej sołectwa Czerniewice I.
 11. Udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonywaniu remontu drogi powiatowej.
 12. Interpelacje radnych Rady Gminy.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Termomodernizacja szkoły w Choceniu

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolnego w Choceniu. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma PRZEDSIĘBIORSTWO [...]

Nowe maszyny dla Spółdzielni Budowlanej

Z ogromną radością pragniemy poinformować, że Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana otrzyma dofinansowania na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu na potrzeby rozszerzenia działalno [...]