Z ostatniej sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3397-z-ostatniej-sesji-rady-gminy.html
W czasie ostatniej sesji Rady Gminy przyjęto sprawozdanie z działalności Posterunku Policji oraz [...] W czasie ostatniej sesji Rady Gminy przyjęto sprawozdanie z działalności Posterunku Policji oraz przedłożoną informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Choceń złożone przez kierownika Posterunku Policji w Choceniu st. asp. Grzegorz Safianowskiego w obecności Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku nadom. Zdzisława Ciesielskiego. Z uwagi na ważną tematykę w obradach uczestniczyli także sołtysi. Podsumowano również działalność sportową składając podziękowania dla Pana Sławomira Gwardeckiego za jego wieloletnią pracę. 

Były to najważniejsze punkty obrad, o których piszemy oddzielnie.

A ponadto:
 1. Dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2016 r w zakresie m.in.:
  - zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne dot. „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice” w kwocie 30.800 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji,
  - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne dot. budowy bazy komunalnej przy ul. Włocławskiej, 
  - wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne dot. przebudowy dróg w sołectwie Szczutkowo, Lutobórz, całkowity koszt zadania 1.663.883,84 zł, dofinansowanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 726.840,36 zł.
 2. Wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Dotyczy to roku 2017 oraz lat kolejnych.
 3. Uchwalono program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Choceń na rok 2016.
 4. Wyrażono zgodę na dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym. W ramach umowy dzierżawca zobowiązuje się do wykonywania w imieniu Gminy Choceń czynności związanych z prowadzeniem kąpieliska oraz usługi rekreacyjno – wypoczynkowe.
 5. Zarządzono wybory Rady Sołeckiej sołectwa Czerniewice I. Zebranie odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2016 r., o godz. 17.00 w remizie OSP Czerniewice.
 6. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonywaniu remontu drogi powiatowej. Wyrażono zgodę na udzielenie Powiatowi Włocławskiemu pomocy rzeczowo – finansowej w robotach budowlanych związanych z realizacją przez Powiat Włocławski zadań własnych w zakresie remontu drogi powiatowej  nr 2921C Śmiłowice – Wilkowiczki na odcinku o długości 0,995 km (od km 3+480 do km 4+ 475), tj. od Czerniewic.

Powrót

Polecane artykuły:


Nowy rozkład jazdy pociągów na lata 2023-2024 dla stacji Czerniewice

Nowy Rozkład PKP 2023/24, który wejdzie w życie 10 grudnia nie przyniesie znaczących zmian w funkcjonowaniu przewozów kolejowych na linii kolejowej numer 18 na trasie Toruń Główny – Kutno. P [...]

Działka w Lutoborzu nie na sprzedaż

Do Wójta Gminy Choceń wpłynął wniosek mieszkańców Lutoborza dotyczący działki nr 91/4 położonej w Lutoborzu. Działka znajduje się w sąsiedztwie kaplicy i miała zostać przeznaczona do s [...]