wtorek, 19 styczeń 2016

Roboty publiczne

https://www.chocen.pl/informator/ogloszenia/3295-roboty-publiczne.html
Urząd Gminy w Choceniu podjął współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, której wynikiem jest za [...] Urząd Gminy w Choceniu podjął współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, której wynikiem jest zatrudnienie bezrobotnych mieszkańców Gminy w ramach robót publicznych. W ramach tych prac otrzymaliśmy 19 miejsc. Zatrudnienie 5 osób planowane jest od 1 lutego 2016 r., pozostałe 14 osób od 1 marca 2016 r. Program dotyczy tylko bezrobotnych z profilem drugim. Chętnych prosimy o złożenie podań do Urzędu Gminy w Choceniu.

Bezrobotni zatrudnieni przez Urząd Gminy zajmować się będą przede wszystkim utrzymaniem porządku, sprzątaniem rowów, terenów zielonych, wiat przystankowych, zamiataniem ulic i innymi pracami, których głównym celem jest poprawa estetyki.

Powrót

Polecane artykuły:


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020 CEL OGÓLNY 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Realizacja celu ogólnego 2 miała za zadanie przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie spo [...]

Policyjne statystyki w zakresie przestępstw

Opublikowano policyjne statystyki w zakresie przestępstw w 2022 r., wg miejsca stwierdzenia. Poniżej Gmina Choceń na tle gmin w powiecie włocławskim. Gmina miejsca Liczba K [...]