piątek, 28 czerwiec 2019

REWITALIZACJA – pierwsza umowa podpisana

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/projekty-infrastrukturalne/5547-rewitalizacja-pierwsza-umowa-podpisana.html
W związku z ubieganiem się Gminy Choceń o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskie [...] Bez tytułu 22173
lgd logo c0574
W związku z ubieganiem się Gminy Choceń o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, na realizację projektu pn.
„Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń”

złożonego w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18 dla Osi priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w dniu 19.06.2019 roku Gmina Choceń podpisała umowę na realizację powyższej inwestycji.

Gmina na wykonanie inwestycji otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości  85 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych tj. 385 034,24 zł.
Całkowity koszt inwestycji to 489 219,98 zł brutto. Prace zostały zakończone do dnia 31 maja 2019 r. Planowany termin złożenia wniosku o płatność  to lipiec 2019 r.
Cel realizacji przedmiotowej inwestycji jest zgodny z celem szczegółowym Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność tj. „Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju (Cel szczegółowy 1)”. Celem strategicznym i bezpośrednim przedmiotowego projektu jest ożywienie społeczne i

gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Projekt ma na celu stymulowanie aktywności i zaangażowania mieszkańców w realizację wspólnych projektów polegających na udziale społeczności we wspólnym dziele poprawy estetyki otoczenia. Realizacja projektu zachęci do przebywania w przestrzeni wspólnej, sprzyjać będzie kontaktom międzyludzkim, polepszeniu relacji interpersonalnych i integracji międzysąsiedzkiej. Przedmiotowy projekt wchodzi w

skład projektów zawartych w LPR Gminy Choceń, które mają na celu poprawę życia mieszkańców gminy, a także poprawę atrakcyjności miejscowości jako miejsca zamieszkania, zatrudnienia oraz spędzania czasu wolnego od pracy i nauki dla mieszkańców. Celem szczegółowym jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców.

Aktywizacja poprzez wspólne działania przy remoncie budynków wpłynie na poprawę sytuacji materialnej poprzez zachęcenie do zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych oddziałując jednocześnie na wskaźniki bezrobocia oraz wskaźniki uzależnienia od pomocy społecznej.

Przedmiotowy projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń:

  • Cel programu rewitalizacji - Rewitalizacja sołectw Borzymie, Choceń i Szczutkowo
  • Kierunek programu rewitalizacji - 1. Przekształcenie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji społecznej i gospodarczej
  • Przedsięwzięcia programu rewitalizacji - 1.2. Rozwój infrastruktury dla rozwoju społecznego i gospodarczego
  • Projekty programu rewitalizacji - 1.2.1. Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowościach Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń
czwartek, 13 czerwiec 2019

Rewitalizacja – projekt grantowy

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/granty/5650-rewitalizacja-projekt-grantowy.html
Gmina Choceń realizuje projekt pn. Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkań [...]
LOGO rew poprawne 5f48a
Gmina Choceń realizuje projekt pn. Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń. Celem projektu jest wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD oraz rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej.
W ramach projektu zaplanowano działania z udziałem społeczności lokalnej (m.in. pikniki, eventy) jak również inne inicjatywy o charakterze integracyjnym – spotkania, wyjazdy kulturalne. Społeczność lokalna zostanie również zaangażowana w prace porządkowe, renowację podwórka. Działania te spowodują wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.
W ramach zadań merytorycznych zaplanowano m.in.:
  1. Spotkania w ramach usług samopomocowych połączone z warsztatami terapeutycznymi - prace ogrodnicze renowacja podwórka, zagospodarowanie wspólnej przestrzeni. Wspólna praca przy tworzeniu infrastruktury przestrzeni (budowa ławek, malowanie obiektów, malowanie schodów, budowanie budek lęgowych dla ptaków)
  2. Organizacja spotkań integracyjnych w zrewitalizowanej przestrzeni (pikniki, eventy) dla uczestników projektu – ma na celu nawiązanie relacji społecznych, wspólne spędzanie czasu, wymianę doświadczeń, rozmowy na temat posiadanych umiejętności, rozwijanie punktu napraw sąsiedzkich jak również tematytka dotycząca zasad równouprawnienia i niedyskryminacji. W spotkaniach tych wezmną również udział osoby ze społeczeństwa lokalnego. W celu zapewnienia lepszej integracji i uatrakcyjnienia wydarzenia zaplanowano podczas wydarzenia konkursy z nagrodami.
  3. Organizacja wyjazdów integracyjnych- udział uczestników projektu w wycieczkach poza obszar LSR do teatru, muzeów, czy opery realizujące założenie integracji lokalnej społeczności, kontaktów międzyludzkich i dostępu do szerszej oferty kulturalnej i aktywne spędzanie czasu.
Celem powyższego działania jest organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej jak również zwiększenie świadomości dbania o wspólną przestrzeń życiową, nauka wzajemnej pomocy, szacunku i odpowiedzialności za wykonana pracę niematerialną.
wtorek, 11 czerwiec 2019

Wyniki rekrutacji

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/granty/5649-wyniki-rekrutacji.html
W związku z zakończoną rekrutacją uczestnikow projektu „Podniesienie aktywności społecz [...]
LOGO rew poprawne 5f48a
W związku z zakończoną rekrutacją uczestnikow projektu „Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń” realizowanego przez Gminę Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń zgodnie z konkursem ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. przedstawiamy Państwu wyniki rekrutacji: 

Czytaj więcej...

piątek, 31 maj 2019

Wydłużony nabór do projektu

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/granty/5500-wydluzony-nabor-do-projektu.html
Wydłużamy nabór dla uczestników projektu realizowanych w ramach projektu „Podniesienie aktyw [...]
LOGO rew poprawne 5f48a
Wydłużamy nabór dla uczestników projektu realizowanych w ramach projektu „Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń” realizowanego przez Gminę Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń zgodnie z konkursem ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. 

Czytaj więcej...

środa, 01 maj 2019

Projekt grantowy

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/granty/5431-projekt-grantowy.html
plakat rewitalziacja EFS 9e3e7
środa, 01 maj 2019

Rekrutacja uczestników projektu

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/projekty-rewitalizacji/granty/5430-rekrutacja-uczestnikow-projektu.html
Ogłaszamy nabór dla uczestników projektu realizowanych w ramach projektu „Podniesienie aktywn [...]
LOGO rew poprawne 5f48a
Ogłaszamy nabór dla uczestników projektu realizowanych w ramach projektu „Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń” realizowanego przez Gminę Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń zgodnie z konkursem ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie: od: 01.05.2019 r. do: 31.05..2020 r.

Miejsce realizacji: Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Wartość projektu: 51 895,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 49 300,00 zł

Podstawowym celem projektu jest wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD oraz rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej. W ramach projektu zaplanowano działania z udziałem społeczności lokalnej (m.in. pikniki, eventy) jak również inne inicjatywy o charakterze integracyjnym – spotkania, wyjazdy kulturalne. Społeczność lokalna zostanie również zaangażowana w prace porządkowe, renowację podwórka. Działania te spowodują wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD. Rekrutacja uczestników odbywa się w terminie od 01 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego i oświadczenia uczestnika projektu u koordynatora projektu w Urzędzie Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń.

poniedziałek, 29 maj 2017

Propozycje projektowe

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/95-program-rewitalizacji/4150-propozycje-projektowe.html
W wyniku przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych i wykonaniu analizy wskaźnikowej udało się nam [...] logo 4eaacW wyniku przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych i wykonaniu analizy wskaźnikowej udało się nam wyznaczyć obszar zdegradowany. Do tego obszaru zakwalifikowały się trzy sołectwa tj. Borzymie, Choceń i Szczutkowo. W związku z powyższym informuje o możliwości składania propozycji projektów / przedsięwzięć do Programu rewitalizacji dla Gminy Choceń. Propozycje należy składać do dnia 05.06.2017 r. z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod zamieszczonym linkiem. Formularze można dostarczyć z wykorzystaniem adresów mailowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  przesłać pocztą tradycyjną na adres Gmina Choceń, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, bądź dostarczyć osobiście w siedzibie UG Choceń pok. nr 2.

wtorek, 09 maj 2017

Kolejna inwestycja zakończona

https://www.chocen.pl/inwestycje/prow/infrastruktura-drogowa/4153-kolejna-inwestycja-zakonczona.html
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wi [...] flaga ue
PROW 2014 2020
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zakończyliśmy kolejną inwestycję zrealizowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa dróg w rejonie komunikacyjnym Śmiłowice-Pustki Śmiłowskie”. Była to kontynuacja robót z roku 2016. Wykonano wtedy część robót przy drodze do pałacu w Śmiłowicach o dł. 300 mb . W bieżącym roku zrealizowano przebudowę dróg: Śmiłowice-Nakonowo Stare, odc. o dł. 466 mb – od drogi pow. Śmiłowice-Wilkowiczki w kierunku Kuźnic oraz Śmiłowice-Pustki Śmiłowskie o dł. 1649 mb. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Kutnie.

Czytaj więcej...