czwartek, 12 listopad 2015

Infrastruktura

https://www.chocen.pl/inwestycje/infrastruktura/3186-infrastruktura.html
DrogiTeren gminy Choceń łączy się z zewnętrznym układem komunikacyjnym regionu za pomocą drog [...] Drogi
Teren gminy Choceń łączy się z zewnętrznym układem komunikacyjnym regionu za pomocą drogi wojewódzkiej oraz sieci dróg powiatowych, a także zelektryfikowanej normalnotorowej linii kolejowej relacji Kutno – Toruń.

Przez gminę przebiega trasa drogi wojewódzkiej o numerze 269 Szczerkowo - Izbica Kujawska – Chodecz – Choceń – Kowal, która posiada nawierzchnię utwardzoną (asfaltobeton). Drogi powiatowe posiadają nawierzchnię utwardzoną, a ich parametry techniczne zaliczają się do klasy V. Drogi gminne, także w przeważającej części posiadają nawierzchnię gruntową lub ulepszoną żużlem. Zasadniczy układ sieci drogowej gminy zostanie oparty na istniejących drogach.

Środkami komunikacji zbiorowej na terenie gminy Choceń jest komunikacja autobusowa i kolej. Komunikacja autobusowa zorganizowana jest przez Państwową Komunikację Samochodową oraz przez przewoźników prywatnych. Linie autobusowe zbiegają się w Choceniu. Konkurencja na rynku przewoźników powoduje, że częstotliwość połączeń jest wysoka – praktycznie jak komunikacja miejska. W ciągu 30 minut można dojechać do centrum Włocławka.

Warto nadmienić, że przez północną część gminy przebiegać będzie trasa projektowanej transeuropejskiej autostrady północ – południe A-1.

Kolej
Trasa linii kolei przebiegającej przez teren gminy Choceń jest typem linii kolei normalnotorowej Kutno – Toruń – Bydgoszcz - Piła. Jest to linia I – rzędna, dwutorowa, zelektryfikowana o długości na terenie gminy wynoszącej 4,30 km. Na linii kolejowej w Czerniewicach zlokalizowany jest przystanek z dworcem kolejowym. Na przystanku tym zatrzymują się pociągi lokalne. Przy trasie linii kolejowej w Czerniewicach zlokalizowana jest stacja techniczna z bocznicą kolejową z urządzeniami do załadunku i wyładunku towarów. Rodzaj przewozów towarowych to głównie płody rolne, materiały budowlane, wyroby oraz środki służące do produkcji rolno-towarowej. Jedna z bocznic kolejowych stanowi własność gminy i znajduje się na terenie 8 ha działki wolnej od zabudowy i nie użytkowanej rolniczo.

Energia
Gmina Choceń zasilana jest w energię elektryczną z głównych punktów zasilania (GPZ 110/15 kV) zlokalizowanych na terenie sąsiednich gmin: Lubienia Kujawskiego, Lubrańca oraz Kruszyna. Obecna sieć zasilająca i rozdzielcza średniego napięcia pracuje na napięciu 15 kV. Pod względem konfiguracji ma układ linii magistralnych z możliwością drugostronnego zasilania. Charakter linii – napowietrzne. Nie przewidujemy żadnych problemów z zasileniem w energię terenów pod inwestycję. Ponadto gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych na modernizację zaopatrzenia w energię i dostosowanie sieci do uwarunkowań lokalnych.

Kanalizacja
Porządkowana jest gospodarka wodno – ściekowa na terenie gminy Choceń:
w Choceniu – w maju 2007 roku zostaną zakończone prace związane z budową biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości 200m3/dobę. Obsługiwała ona będzie miejscowość Choceń, a w przyszłości także tereny zlokalizowane w obrębie Chocenia;
w Czerniewicach – wybudowano zbiorową kanalizację sanitarną na terenie wsi Czerniewice II i podłączono do oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie Zakładów Mięsnych „MAT”. Jest to zakładowo-gminna, mechaniczno-chemiczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków z przeróbką osadów i punktem zlewnym. Do punktu zlewnego mogą być dowożone ścieki ze zbiorników przydomowych z terenu całej gminy;
Niektóre zakłady na terenie gminy posiadają również własną kanalizację sanitarną oraz mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków. Należą do nich:

- OHZZ Jarantowice – rów cyrkulacyjny o przepustowości 7 tys. m3/rok,

- PDPS Wilkowiczki – MINIBLOK o przepustowości 13 tys. m3/rok,

- Zakład Mięsny „EMIS” s.c. Barbara Elsenbahn-Błachuta, Jan Błachuta z ubojnią w Niemojewie – MIKROREAKTOR o

przepustowości 6 tys. m3/rok,

- SHRO Kuźnice – SEBIOFIKON;

Do oczyszczalni w Choceniu planowane jest w pierwszej kolejności włączenie wsi: Borzymia i Jarantowic. Zamierzenia inwestycyjne dotyczą też Czerniewic. Wybudowany zostanie rurociąg przez Zakrzewek i Wilkowiczki, a obecna sieć kanalizacyjna w Czerniewicach zostanie przełączona do Chocenia. Po tym etapie będzie możliwe włączenie do sieci Czerniewic II oraz Wilkowic. W miejscowościach, gdzie nie ma zwartej zabudowy pozostaje tylko budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Woda
Gmina Choceń jest praktycznie w 100% zwodociągowania, tzn., że w każdym punkcie gminy istnieje techniczna możliwość poboru wody z wodociągu publicznego.

Powrót

Polecane artykuły:


Narodowe Święto Niepodległości w Choceniu

W dniu 11 listopada br., wspólnie obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Rozpoczęliśmy od Mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny w kościele św. Idziego w Choceniu. Uroczystość w [...]