piątek, 11 grudzień 2015

Plan Gospodarki niskoemisyjnej Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/3242-plan-gospodarki-niskoemisyjnej-gminy-chocen.html
Zakończyliśmy kolejny projekt z dofinansowaniem unijnym tzn. opracowaliśmy plan gospodarki nisk [...]
eu infrastruktura logo ce2a3
Zakończyliśmy kolejny projekt z dofinansowaniem unijnym tzn. opracowaliśmy plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Choceń. Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadania m. in. za wypełnienie ankiet, które znajdowały się na stronie internetowej i w Urzędzie Gminy. Jak również, dziękujemy mieszkańcom za miłe przyjęcie naszych ankieterów, dzięki Państwa życzliwości udało się nam sprawnie przeprowadzić inwentaryzację źródeł niskiej emisji, w efekcie czego stworzyliśmy bazę danych, która jest integralną częścią PGN. W kilku słowach przedstawiam, czym tak naprawdę jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

PGN to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło, energię i gospodarka odpadami. Dokument wyznacza konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan jest ściśle związany z realizacją zapisów programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Po co gminie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwala gminie pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020. Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Regionalnego Programu Operacyjnego wynika, że gminy które opracowały PGN, czyli gminy posiadające dokumenty strategiczne w zakresie ograniczenia niskiej emisji mogą się ubiegać o udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania na działania takie jak:
  • termomodernizacje budynków, 
  • wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii
Na potrzeby planu została stworzona baza inwentaryzacji CO2, gazów i pyłów na terenie gminy. Obejmuje ona inwentaryzację emisji z budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, emisję pochodzącą z transportu. Na podstawie analizy zebranych danych zostały zidentyfikowane obszary problemowe w gminie, oraz zostają zaproponowane działania krótko/średnio i długookresowe (na cały okres objęty planem), które mają się przyczynić do poprawy jakości powietrza. Natomiast monitoring zaplanowanych działań będzie obejmował:
  • poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich (2010 bądź innego możliwego do inwentaryzacji),
  • poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego,
  • udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Kamil Klejba

Powrót

Polecane artykuły:


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

W dniu 15 listopada 2023 r., (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choceń odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich stałych komisji Rady Gminy Choceń. Proponowa [...]

Stoły Wigilijne na Kujawach

Tegoroczna XXIII Powiatowa Wystawa „Stołów Wigilijnych na Kujawach” odbędzie się 17 grudnia 2023 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu. Gminę Choceń reprezentować b [...]