poniedziałek, 08 kwiecień 2019

Zarządzenie Nr 379/2018 Wójta Gminy Choceń z dnia 23 sierpnia 2018r

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-parlamentarne/5338-zarzadzenie-nr-379-2018-wojta-gminy-chocen-z-dnia-23-sierpnia-2018r.html
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Choceń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urz [...] w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Choceń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych.

Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r,poz.754, poz.1000 oraz poz.1349)

zarządza się, co następuje:
$1

Wyznacza się na obszarze gminy Choceń miejsca przeznaczone na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

  1. Słup ogłoszeniowy w Choceniu
  2. Słup ogłoszeniowy w Śmiłowicach
  3. Słup ogłoszeniowy w Czerniewicach
  4. Tablice ogłoszeń znajdujące się we wszystkich sołectwach gminy Choceń
$2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Powrót

Polecane artykuły:


Znakowanie rowerów

Komenda Miejska Policji we Włocławku w ramach realizacji zadań z zakresu prewencji kryminalnej znakuje rowery. Oznakować rower będzie można w dniu 1 czerwca 2019 r., (sobota) w godzinach od 14.0 [...]

Dodatkowe środki dla Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki.

W dniu 13 czerwca 2019r. przedstawiciele naszego LGD podpisali aneks do umowy ramowej na zwiększenie budżetu LSR w ramach podwyższonych środków z programu PROW 2014-2020. Wysokość tych środkó [...]