Zapytanie ofertowe

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3012-zapytanie-ofertowe.html
Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzen [...]

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Choceniu ul. Sikorskiego 8b, 87-850 Choceń.
2. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.
3. Rodzaj zamówienia: usługi.

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 5 letniego chłopca z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego w miejscu zamieszkania tj. Śmiłowice 66.
5.Ogólny zakres wykonywanych czynności:
·Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
·Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210,poz. 535 z późn. zm.).
·Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.
6. Kryterium wyboru oferty: cena.
7.Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2015r –31 sierpnia 2016r.
8. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy:
1) Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutycznej
2) Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji
3) Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług.

9.Wymagana dokumentacja:
1) Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu o którym w punkcie 8 oraz inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności (kserokopie)
3) Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie 8
10. Sposób przygotowania ofert:
1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2) Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona , jako cena brutto w złotych polskich
11.Termin złożenia ofert: oferty należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu ul. Sikorskiego 8b, 87-850 Choceń osobiście, pocztą bądź przesyłką kurierską w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08. 2015r.
12. Osoba uprawniona do kontaktu: Barbara Ciesielska, Joanna Ziółkowska, telefon 543 070 013 lub 530 245 430.

[pobierz załącznik nr 1]

Powrót

Polecane artykuły:


Zmiana wizualna przy przystanku w Choceniu

Na terenie należącym do parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Idziego w Choceniu z dniem dzisiejszym nastąpiła zmiana wizualna. Rozebrano przeznaczony do demontażu budynek mieszkalny. W załą [...]

Reaktywacja autobusu

Autobus był użytkowany przez organizacje z terenu naszej gminy przez sześć lat. Niestety podczas jednego z wyjazdów autobus uszkodził się tak, że jego serce wymagało naprawy. Zakup nowego spr [...]