środa, 05 czerwiec 2024

„Uczymy się z pasją!”

https://www.chocen.pl/inwestycje/efs/uczymy-z-pasja/8486-uczymy-sie-z-pasja.html
Projekt realizowany w ramach Działania 08.13 Kształcenie ogólne ZITY regionalne programu Fundusz [...]

www.chocen.pl
Projekt realizowany w ramach Działania 08.13 Kształcenie ogólne ZITY regionalne

programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Cel Projektu: 4f Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Planowane efekty:

Lp.

Nazwa wskaźnika produktu

Wartość docelowa wskaźnika

K

M

O

1

Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym

25

25

50

2

Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem

17

3

20

3

Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej

-

-

3

4

Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem

25

25

50

5

Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem

100

100

200

6

Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem

-

-

3

7

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z

niepełnosprawnościami

-

-

0

8

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

-

-

0

9

Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym

-

-

3

10

Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i

przedsiębiorstw społecznych)

-

-

0

Lp.

Nazwa wskaźnika rezultatu

Wartość docelowa wskaźnika

K

M

O

1

Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu

100

100

200

2

Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po

opuszczeniu programu

17

3

20

Lp.

Inne wspólne wskaźniki produktu

Wartość docelowa wskaźnika

K

M

O

1

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

0

0

0

2

Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie

0

0

0

3

Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie

0

0

0

4

Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak

Romowie, objętych wsparciem w programie

0

0

0

5

Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie

0

0

0

Wartość projektu: 1 240 183,80 zł

Wkład Funduszy Europejskich: Środki unijne: 1 054 156,23 zł

poniedziałek, 25 marzec 2024

Zapytanie ofertowe

https://www.chocen.pl/inwestycje/efs/uczymy-z-pasja/8349-zapytanie-ofertowe.html
Opis przedmiotu: Transport : 25 osób + 3 opiekunów Dokładne dane: WYJAZDY z Gminy Choce [...]

Bez tytułu f2e7d

Opis przedmiotu:

  • Transport : 25 osób + 3 opiekunów
  • Dokładne dane:

WYJAZDY z Gminy Choceń: 
- Zielona Szkoła w Goreniu- pobyt 2 dniowy, uczniowie starsi - sumie 6 wyjazdów

- Zielona Szkoła w Goreniu- pobyt 1 dniowy, kl. I-III – w sumie 4 wyjazdy

- Planetarium Toruń, uczniowie starsi- w sumie 4 wyjazdy

- Planetarium Toruń, kl. I-III – w sumie 3 wyjazdy

- Ogród Fauny polskiej ZOO Bydgoszcz, kl. I-III – w sumie 3 wyjazdów

- Ogród Fauny polskiej ZOO Bydgoszcz , uczniowie starsi – w sumie 4 wyjazdów

- Młyn wiedzy , kl. I-III – w sumie 3 wyjazdy

- Młyn wiedzy, Toruń, uczniowie starsi – w sumie 4 wyjazdy

- Myślęcinek, kl. I-III – w sumie  6 wyjazdów

- Myslęcinek, uczniowie starsi- w sumie 5 wyjazdów

+ POWRÓT z każdego z miejsc

Termin realizacji: kwiecień 2024- sierpień 2025

Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z formularzem ofertowym.

Kryteria oceny i wyboru ofert:

- 100% cena oferowana brutto za całość zamówienia

Sposób realizacji zamówienia:

Faktura VAT/Rachunek (po każdym wyjeździe)

Forma płatności:

- przelew bankowy po realizacji zamówienia

Termin i miejsce złożenia oferty:

- termin zgłoszenia mija 02.04.2024 r. o godz. 10:00

- zgłoszenie należy wysłać na formularzu, stanowiącym załącznik do pobrania poniżej zapytania ofertowego,

Zgłoszenie może być złożone:

- osobiście w biurze projektu: Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12 87-850 Choceń

- każde zgłoszenie powinno być podpisane własnoręcznie i jeśli to możliwe powinno być opieczętowane.

Warunki wyboru wykonawcy usługi:

- na podstawie zgłoszeń zamawiający wybierze 1 najtańszą ofertę,

- zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

Oferta cenowa