wtorek, 20 luty 2024

Transmisja z LX sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/8284-transmisja-z-lix-sesji-rady-gminy-chocen-2.html
Materiał video: https://youtu.be/NjCp2EsjhS0 Imienny raport głosowań - pobierz

Materiał video: https://youtu.be/NjCp2EsjhS0

Imienny raport głosowań - pobierz

wtorek, 13 luty 2024

Sesja nadzwyczajna

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8264-sesja-nadzwyczajna-5.html
Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) zwołał LX sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choceń.

Proponowany porządek sesji:

1.         Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.         Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad.

3.         Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy na 2024 r.;

2)    przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Grudziądzu.

4.         Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

czwartek, 01 luty 2024

Transmisja z LIX sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/8246-transmisja-z-lix-sesji-rady-gminy-chocen.html
Materiał video: https://youtu.be/NipKynePrWg Imienny raport głosowań - pobierz

Materiał video: https://youtu.be/NipKynePrWg

Imienny raport głosowań - pobierz

piątek, 26 styczeń 2024

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8226-sesja-nadzwyczajna-rady-gminy-chocen-4.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) zwołał LIX sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2024 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choceń.

Proponowany porządek sesji:

1.         Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.         Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

3.         Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2024 r.;

2)    wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku;

3)    ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

4.         Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

5.         Oświadczenia i sprawy różne.

6.         Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

wtorek, 19 grudzień 2023

Transmisja z LVIII sesji Rady Gminy Choceń z dnia 19.12.2023

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/8173-transmisja-z-lviii-sesji-rady-gminy-chocen-z-dnia-19-12-2023.html
Materiał wideo: https://youtu.be/FyjcTiTJ1CU Imienny wykaz glosowań - pobierz

Materiał wideo: https://youtu.be/FyjcTiTJ1CU

Imienny wykaz glosowań - pobierz

wtorek, 12 grudzień 2023

Sesja budżetowa

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8156-sesja-budzetowa-2023.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 ma [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688), zwołał LVIII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń i uchwalenia budżetu gminy Choceń na rok 2024;

2)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2023 r.;

3)    zajęcia stanowiska do propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w zakresie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Zapust;

4)    nadania nazwy drogom wewnętrznym w obrębie geodezyjnym Niemojewo w miejscowości Ługowiska;

5)    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Choceń;

6)    przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Choceń na lata 2024-2029;

7)    ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

8)    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

9)    określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

5.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

6.     Oświadczenia i sprawy różne.

7.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

czwartek, 30 listopad 2023

Transmisja z LVII sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/8129-transmisja-z-lvii-sesji-rady-gminy-chocen.html
Materiał wideo: https://youtu.be/1LdZ3Py7iqM Imienny wykaz glosowań - pobierz

Materiał wideo: https://youtu.be/1LdZ3Py7iqM

Imienny wykaz glosowań - pobierz

czwartek, 23 listopad 2023

Sesja podatkowa

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8117-sesja-podatkowa.html
Najbliższa sesja Rady Gminy Choceń zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Najbliższa sesja Rady Gminy Choceń zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) będzie sesją podatkową. Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski zwołał LVII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy na 2023 r.,

2)    wprowadzenia ulg w podatku rolnym;

3)    określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości;

4)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

5)    ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

6)    nadania nazwy drodze wewnętrznej w Szczytnie;

7)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń;

8)    przejęcia przez Gminę Choceń części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Miasta i Gminy Lubraniec;

9)    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

5.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

6.     Oświadczenia i sprawy różne.

7.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

piątek, 27 październik 2023

Transmisja z LVI sesji Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/87-transmisja-i-glosowania/8077-transmisja-z-lvi-sesji-rady-gminy-chocen.html
Materiał wideo; https://www.youtube.com/watch?v=0Bzn9FNgmQg Imienny wykaz glosowań - pobierz

Materiał wideo; https://www.youtube.com/watch?v=0Bzn9FNgmQg

Imienny wykaz glosowań - pobierz

wtorek, 24 październik 2023

Sesja nadzwyczajna

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8067-sesja-nadzwyczajna-4.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski, na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dni [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski, na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., 40) zwołał w trybie nadzwyczajnym LVI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 27 października 2023 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

1.         Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.         Sprawy organizacyjne

      - stwierdzenie prawomocności obrad,

      - powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - przyjęcie porządku obrad.

3.         Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)             zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2023 r.,

2)             w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych;

3)             wyrażenia zgody na umorzenie udziałów oraz zbycie udziałów w celu ich umorzenia i obniżenie kapitału zakładowego w spółce Choceńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z o. o. z siedzibą w Choceniu;

4)             zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia  Żłobka „Pomponik” w Choceniu oraz nadania mu statutu;

5)             przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Choceń na lata 2023-2025”;

6)             ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choceń.

4.         Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy.

5. Zakończenie Sesji Rady Gminy.