środa, 28 czerwiec 2023

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choceniu

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/profilaktyka-alkoholowa/7846-gminna-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-w-choceniu.html
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choceniu działa w oparciu o przepisy ustawy [...]

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choceniu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 165  ze zmianami), w składzie zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 454/2023 Wójta Gminy Choceń z dnia 20 marca 2023 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Choceń i działa w następującym składzie:

Waldemar Malinowski           –          Przewodniczący

Jerzy Donajczyk                     –          Zastępca Przewodniczącego

Marek Zapiec                        –          Członek

Ryszard Kubik                       –          Członek

Joanna Rejmak                       –          Członek

Mateusz Kepke                      –          Członek

Sławomir Gwardecki             –          Członek

Barbara Lewandowska          –          Członek

Zakres działania Komisji

 

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

  • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy Choceń;
  • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Choceń;
  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
  • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.172 ze zm.) oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 338) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 ze zm.).

 

Kontakt

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choceniu

ul. Sikorskiego 12

87 -850 Choceń

Obsługa: Urząd Gminy w Choceniu, pokój  nr 7, tel. 54 284 66 17

Posiedzenie Komisji odbywa się w każdy pierwszy wtorek kwartału

środa, 28 czerwiec 2023

Punkt Konsultacyjny w Choceniu

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/profilaktyka-alkoholowa/7845-punkt-konsultacyjny-w-choceniu.html
Punkt konsultacyjny jest bardzo istotnym elementem lokalnego systemu profilaktyki i pomocy osob [...]

Punkt konsultacyjny jest bardzo istotnym elementem lokalnego systemu profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, syndromem współuzależnienia i przemocą domową.

Zadaniem punktu jest:

1.    rozpoznanie problemu – wstępna diagnoza uzależnienia, współuzależnienia, przemocy domowej, problemy wychowawcze, społeczne,

2.    motywowanie i informowanie o możliwości podjęcia leczenia – dla uzależnionych, współuzależnionych i doświadczających przemocy w rodzinie,

3.    pomoc w zrozumieniu, że osoby zgłaszające się nie są wyjątkami, jeśli chodzi o problem uzależnienia, współuzależnienia i doświadczanie przemocy i że nie muszą samotnie przeżywać swoich kłopotów,

4.    stworzenie bezpiecznych warunków do dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z uzależnieniem, współuzależnieniem,

5.    pomoc w nazwaniu, zrozumieniu i wyrażeniu uczuć związanych z problemem uzależnienia, współuzależnienia i przemocy,

6.    pomoc w dostrzeżeniu konkretnych możliwości przerwania „błędnego koła” uzależnienia, współuzależnienia i przemocy,

7.    pomoc w odzyskiwaniu poczucia kontroli nad tym, co się dzieje w życiu m.in. poprzez zauważenie własnej odpowiedzialności za to, czego doświadczają zgłaszające się osoby,

8.    informowanie o dostępnych miejscach i formach pomocy oraz kompetencjach poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla rodziny,

9.    interwencja kryzysowa – wsparcie i pomoc psychologiczna osobom przeżywającym kryzys życiowy,

10.                       edukacja społeczna w zakresie problemu uzależnienia, współuzależnienia i przemocy domowej.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

Celem jaki przyświeca istnieniu punktu jest pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz osobom im najbliższym. Obecnie rola punktu konsultacyjnego stała się bardziej interdyscyplinarna i polega na zdiagnozowaniu problemów całej rodziny i zaplanowaniu pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci). Dotyczy to takich problemów jak:

  • picia szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej,
  • zjawiska przemocy w rodzinie,
  • problemów pijących nastolatków.

W Punkcie Konsultacyjnym przyjmowane są osoby oraz ich rodziny borykające się z problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami. Zajęcia prowadzone są przez Panią Barbarę Lewandowską – certyfikowaną instruktor ds. terapii uzależnień i odbywają się w pierwszą i trzecią środę miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) przy OSP w Choceniu przy ul. 3 maja 27.

Obsługa: Urząd Gminy w Choceniu pok. 7 tel. 54 284 66 17