piątek, 07, październik 2016

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/mlodociani.html
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Wnioskodawca/ adresat procedury: Pra [...] DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Wnioskodawca/ adresat procedury:

Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie gminy Choceń umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu.

Osoba do kontaktu: Specjalista ds. inwestycji i promocji gminy Kamil Klejba
Tel. 54 284 66 17

Podstawy prawne:

- art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2015 r., poz. 1183);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r., poz. 232);

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. 2015 r., poz. 1983).

Dokumenty od wnioskodawcy/strony:

1. Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu (zał. nr 1)

2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (zał. nr 2)

Procedura postępowania obowiązująca od 1 września 2012 r.:

1. O zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca jest zobowiązany zawiadomić Wójta Gminy Choceń (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1) w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

2. Pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2).

Do wniosku należy załączyć kopie następujących dokumentów potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez pracodawcę:

·         umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

·         świadectwa pracy;

·         dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

·         świadectwo ukończenia doszkalania teoretycznego

·         dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

·         dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określonych w przepisach w sprawie prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

·         aktualny wydruk z bazy CEiDG lub KRS w zależności od prowadzonej działalności

·         sprawozdanie finansowe za okres trzech lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Podmiot, który nie prowadzi sprawozdań zgodnie z przywołana ustawą składa oświadczenie, iż takiej sprawozdawczości nie prowadzi. (zał. nr 6)

·         przedstawia zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami lub oświadczenie o nie bycie w trudnej sytuacji ekonomicznej i nie zaleganiu z płatnościami w/w Urzędach (zał. nr 5)

 

w związku z wejściem w życie z dniem 8 lipca 2014r. ust. 11 art. 70b ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), pracodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest dołączyć do wniosku również:

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4).;

- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3). 

3. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego pracownika wynosi:

-8081 zł - w przypadku nauki zawodu – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

-254 zł - za każdy pełny miesiąc kształcenia - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Forma/sposób załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Przewidywany termin załatwienia:

Decyzja o przyznaniu dofinansowania lub odmowie jest wydawana w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacja na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom.

Załączniki do artykułu:

Załącznik nr 1 - zawiadomienie o zawarciu umowy

Załącznik nr 2 - wniosek

Załącznik nr 3 - formularz pomocy de minimis

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o otrzymanej lub nieotrzymanej pomocy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o obowiązku lub braku obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych

Powrót

Polecane artykuły:


Zapytanie ofertowe na „Modernizacja budynków przy ul. Spacerowej 13, Sikorskiego 3 w Choceniu i Wilkowiczkach 25”

Zamawiający Spółdzielnia Mieszkaniowa Jarantowice, Borzymie 47/5, 87-850 Choceń Wspólnota Mieszkaniowa „Nasz Dom”, Wilkowiczki 25/4, 87-850 ChoceńWspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sikorski [...]

Wandale w parku w Choceniu

W dniu wczorajszym 02.08.2017 r najprawdopodobniej w godzinach wieczornych po raz kolejny zostały wyrwane ławki w parku przy fontannie w Choceniu. Miejsce do odpoczynku szczególnie w czasie upałó [...]