wtorek, 02 kwiecień 2024

Informacja GOPS

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/8367-informacja-gops-13.html
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, że w dniach 09 -10 kwietnia 2024 roku nast [...]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, że w dniach 09 -10 kwietnia 2024 roku nastąpi wypłata pierwszej transzy dodatku osłonowego gotówką w Banku Spółdzielczym w Choceniu bądź przelewem na wskazane konto bankowe dla osób, które złożyły wniosek w okresie od stycznia do 14 lutego br. Pozostałe złożone wnioski będą wypłacane sukcesywnie po otrzymaniu środków.

środa, 13 marzec 2024

„Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I”

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/8328-kujawsko-pomorska-teleopieka-etap-i.html
W dniu 8 marca 2024 r. podpisana została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kuj [...]

Bez tytułu 0c7ce

W dniu 8 marca 2024 r. podpisana została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I”, tym samym Gmina Choceń przystąpiła do projektu partnerskiego współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.24 Usługi Społeczne i Zdrowotne.

Partnerem wiodącym Projektu jest Województwo Kujawsko - Pomorskie w partnerstwie z 90 partnerami: Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacją Ekspert-Kujawy a także samorządami gminnymi.

W ramach Projektu, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, zostanie stworzony system wsparcia dla niesamodzielnych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w postaci świadczenia usług społecznych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka i telemedycyna.

Całkowita wartość projektu: 33 316 302,61 PLN

Kwota dofinansowania EFS: 31 650 487,47 PLN

wtorek, 13 luty 2024

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych - edycja 2024

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/8269-ogolnopolskie-badanie-liczby-osob-bezdomnych-edycja-2024.html
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu przygotowuje się do Ogólnopolskiego badania lic [...]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu przygotowuje się do Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych, które odbędzie się w godzinach popołudniowych i nocnych z 28 na 29 lutego 2024 r. w miejscach mieszkalnych i niemieszkalnych. Badanie zostało zlecone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Mieszkańcy Gminy Choceń, którzy posiadają informacje o osobach bezdomnych bądź miejscach ich przebywania proszeni są o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choceniu pod numerem telefonu - 54 307 03 54  

Zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej za osobę bezdomną uważa się: (...) osobę niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy / niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowano na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Inaczej mówiąc, w tym rozumieniu osobą bezdomną jest osoba, która:

  1. nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym (warunek ten zawsze musi być spełniony, nie dotyczy mieszkań wspomaganych/treningowych),
  2. nie jest zameldowana na pobyt stały
  3. jest zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania przy czym „lokalem, w którym nie ma możliwości zamieszkania" jest w szczególności:
  • lokal, który należy opuścić w związku z wyrokiem eksmisyjnym bądź sądowym zakazem kontaktowania się z dotychczasowymi współlokatorami np. w wyniku konfliktów rodzinnych;
  • lokal, w którym nie można zamieszkać z powodu zagrożenia życia lub zdrowia spowodowanego np. złym stanem technicznym budynku;
  • lokal, do którego faktycznie nie można powrócić w wyniku sprzeciwu, odmowy dostępu ze strony innych osób, np. posiadających tytuł prawny do nieruchomości.

Osobą bezdomną jest też osoba, która przebywa w placówce udzielającej tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych (schronisko, noclegownia itp.), ponieważ placówki te nie są lokalami mieszkalnymi w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Osobą bezdomną jest także osoba przebywająca poza ww. placówkami w miejscach niemieszkalnych i przestrzeni publicznej, niemająca możliwości zapewnienia sobie własnym staraniem zamieszkania w lokalu mieszkalnym.

środa, 24 styczeń 2024

Wniosek o dodatek osłonowy

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/8224-wniosek-o-dodatek-oslonowy.html
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, że dostępne są już wnioski o wypłatę [...]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, że dostępne są już wnioski o wypłatę dodatku osłonowego. Poniżej zamieszczony wniosek do druku.

Pobierz
wtorek, 02 styczeń 2024

Informacja GOPS

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/8191-informacja-gops-12.html
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż od  1stycznia 2024 r. do [...]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż od  1stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 będzie można składać wnioski o nowe jednorazowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Wsparcie to będzie przysługiwało za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku i wypłacone zostanie jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego od 01 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu od 15 stycznia 2024 r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Czytaj więcej...

środa, 27 grudzień 2023

PROGRAM ASYSTEN RODZINY NA 2023 ROK

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/8215-program-asysten-rodziny-na-2023-rok.html
Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 roku”, zwany dalej „Programem” [...]

Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 roku”, zwany dalej „Programem” ma na celu pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin. W ramach Programu gminy mogą uzyskać środki na:

  • dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości do 2000 zł;
  • dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi), poniesionych kosztów za okres: listopad i grudzień 2023 r.

W dniu 27.12.2022 roku została podpisana z Wojewodą umowa na realizację w/w Programu. Wojewoda przekaże Gminie środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości   9 704,22 zł  (słownie: dziewięć tysięcy siedemset cztery złote dwadzieścia dwa grosze) tytułem poniesionych kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za okres: listopad i grudzień 2023         r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości do 80% kosztów poniesionych przez Gminę za okres listopad-grudzień 2023 r. Gmina  zabezpiecza udział własny w wysokości minimum 20%.

czwartek, 02 listopad 2023

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Choceń na lata 2023-2025

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/8081-program-profilaktyki-i-wczesnego-wykrywania-osteoporozy-wsrod-mieszkancow-gminy-chocen-na-lata-2023-2025.html
W obliczu zachodzących obecnie zmian demograficznych podejmowanie działań zapobiegawczych w odnie [...]

W obliczu zachodzących obecnie zmian demograficznych podejmowanie działań zapobiegawczych w odniesieniu do osteoporozy jest niezbędne i ma na celu ograniczenie zarówno kosztów ponoszonych przez samych pacjentów, jak i przez systemy ochrony zdrowia. Profilaktyka pierwotna kierowana do szczególnej grupy ryzyka zachorowania na osteoporozę, jaką są kobiety w okresie około- i pomenopauzalnym oraz starsi mężczyźni, powinna być realizowana we współpracy przedstawicieli zawodów medycznych na różnych szczeblach i skupiać się na wywoływaniu u pacjentek pozytywnych zmian zachowań zarówno w zakresie sposobu żywienia, jak i podejmowania aktywności fizycznej. Realizacja edukacji zdrowotnej nabiera szczególnego znaczenia w obliczu faktu uciążliwego przebiegu i nieuleczalności osteoporozy.

Zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia, obecnie na terenie Gminy Choceń nie funkcjonują poradnie leczenia osteoporozy, które realizowałyby świadczenia w ramach środków NFZ. W całym województwie kujawsko-pomorskim są jedynie 4 tego typu placówki – w Toruniu, Włocławku oraz dwie w Bydgoszczy. Uważa się, iż niwelowanie barier w dostępie do gwarantowanych w programie świadczeń pozwoli na zwiększenie efektywności działań w zakresie profilaktyki osteoporozy.

Czytaj więcej...

piątek, 15 wrzesień 2023

PROGRAM „ASYSTEN OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”- DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO EDYCJA 2024

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/gops-chocen/7989-program-asysten-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024.html
Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, ogłasza nabór wniosków na r [...]

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, zwanego dalej „Programem”.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429). Nabór wniosków przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 13 ww. ustawy.
Na realizację zadań w ramach Programu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu Solidarnościowego w
2024 r. kwotę – 505 mln zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych).
O uzyskanie środków z Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadań w ramach Programu, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

Czytaj więcej...