Charakterystyka

https://www.chocen.pl/informator/charakterystyka.html
Gmina Choceń położona jest na Pojezierzu Kujawskim w powiecie włocławskim, na skraju województ [...]

Gmina Choceń położona jest na Pojezierzu Kujawskim w powiecie włocławskim, na skraju województwa kujawsko-pomorskiego.

Gmina stanowi 6,77% powierzchni powiatu włocławskiego
Zajmuje obszar 99,68 km2
W gminie zamieszkuje ponad 8.000 osób
Graniczymy z gminami: Boniewo, Chodecz, Kowal, Lubień Kujawski, Lubraniec, Włocławek
Gmina Choceń ma wybitnie rolniczy charakter. W ostatnich latach władze samorządowe dokładają starań w kierunku zmiany charakteru gminy. Głównie kładziemy nacisk na rozwój drobnej przedsiębiorczości, przetwórstwa rolnego i wykorzystania walorów turystycznych.

O tym, że gmina zmienia profil z rolniczego na rolniczo-przemysłowy świadczy choćby fakt, że w gminie zarejestrowanych jest około 300 małych podmiotów gospodarczych

Pod względem fizyczno – geograficznym gmina Choceń położona jest na obszarze Pojezierza Wielkopolsko – Kujawskiego, natomiast pod względem geomorfologicznym leży na obszarze Wysoczyzny Kujawskiej. Głównym ciekiem stanowiącym jednocześnie oś hydrograficzną jest rzeka Lubieńka. Ważnym elementem hydrograficznym gminy Choceń są malowniczo położone jeziora. Największym z nich jest jezioro Borzymowskie zajmujące powierzchnię ponad 200 ha. Poza tym na terenie gminy znajdują się jeziora Ługowskie i Krukowskie, a także jezioro Szczutkowskie otoczone lasami spełniające rolę zbiornika rekreacyjnego. Większa część terenów wokół jeziora Borzymowskiego i Krukowskiego została przekształcona na działki rekreacyjno – turystyczne. W ten sposób gmina zyskała w kwestii przyszłościowego rozwoju turystycznego stwarzając warunki sprzyjające agroturystyce.

Zasadniczym składnikiem trwałej szaty roślinnej są lasy. Zajmują one łączną powierzchnię 60 ha. Największy kompleks leśny znajduje się we wschodniej części gminy, wokół jeziora Szczutkowskiego. Drugim bardzo istotnym elementem szaty roślinnej gminy są dawne parki podworskie wraz z zespołami dworskimi z XVIII i XIX w. Na terenie gminy znajduje się sześć zespołów dworskich wpisanych do rejestru zabytków. Stanowią one ważny element naszej gminy gdyż tworzą dziedzictwo naszej kultury.

 

Powrót

Polecane artykuły:


Zielony krajobraz w roku 2018

Zadanie pn.: „Zielony krajobraz w roku 2018” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Gmina Choceń otrzymała na powyższe zadanie dotac [...]

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) – Cel ogólny III

Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie będą realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki określa Lokalna St [...]