piątek, 16 październik 2015

Ustalenie warunków zabudowy

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/budownictwo/3128-ustalenie-warunkow-zabudowy.html
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy:1. Podstawa prawna:art. 52 ust. [...] Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy:

1. Podstawa prawna:
art. 52 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986).

2. Wymagane dokumenty:
wniosek o ustalenie zabudowy (pobierz wniosek)

2 egz. Mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1.500 lub 1.1000( na jednym egzemplarzu plan zabudowy)
wypis z rejestru gruntów
dane właścicieli działek graniczących z działką planowaną pod inwestycję.

3. Opłaty:
sprawy mieszkaniowe zwolnione są z opłaty
pozostałe decyzje podlegają opłacie skarbowej w wysokości 598.00 zł.

4. Jednostka odpowiadająca:
ref. ds. budownictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Gminy Choceń
Tel. 054-284-66-17 w 11

5. Termin i sposób załatwienia sprawy:
30 dni a sprawy szczególnie skomplikowane nie dłużej niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

6. Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy w Choceniu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
piątek, 16 październik 2015

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/budownictwo/3127-ustalenie-numeru-porzadkowego-nieruchomosci.html
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia numeru porządkowego nieruchomości:1. Podstaw pra [...] Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia numeru porządkowego nieruchomości:

1. Podstaw prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 pażdziernika 2004r w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości( Dz. U. Nr 243 poz. 2432 z 2004r)

2. Wymagane dokumenty:
wniosek o nadanie numeru (pobierz wniosek)

1 egz mapy sytuacyjno- wysokościowej
wypis z rejestru gruntów lub akt notarialny
w przypadku nowej zabudowy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych obiektu.

3. Opłaty:
bez opłat

4. Jednostka odpowiadająca:
ref. ds. budownictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Gminy Choceń
Tel. 054-284-66-17/93 wew. 11

5. Termin odpowiedzi:
zgodnie z art. 35 i 36 KPA

6. Termin odwoławczy:
nie dotyczy
piątek, 16 październik 2015

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/budownictwo/3126-zaswiadczenie-o-przeznaczeniu-terenu.html
1. Podstawa prawna: obowiązujący plan miejscowy lub studium uwarunkowań i zagospodarowania t [...] 1. Podstawa prawna: obowiązujący plan miejscowy lub studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu.

2. Wymagane dokumenty:

wniosek o przeznaczenie terenu (pobierz wniosek)
wypis z rejestru gruntów

3. Opłaty: 
wniosek –17.00 zł.

4. Jednostka odpowiadająca:
ref. ds. budownictwa i gospodarki komunalnej
Urząd Gminy w Choceniu
Tel. 054-284-66-17/93 wew. 11

5. Termin odpowiedzi:
zgodnie z art. 35 i 36 KPA

6. Termin odwoławczy:
nie dotyczy
środa, 28 grudzień 2022

ZMIANA CEN OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI OD 23 GRUDNIA

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/gospodarka-wodna/7533-zmiana-cen-oplat-za-wode-i-scieki-od-23-grudnia.html
Nastąpiła zmiana cen za wodę i ścieki w dniu 23.12.2022 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Po [...]

Nastąpiła zmiana cen za wodę i ścieki w dniu 23.12.2022 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Choceń na okres 3 lat.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w taryfie za wodę ustalono dwie grupy odbiorców:

1. Gospodarstwa domowe zużywające wodę na cele socjalno-bytowe

​2. Pozostali odbiorcy wody - podmioty zużywające wodę w działalności gospodarczej w zakresie produkcji, handlu, usług, sadownictwa i ogrodnictwa, instytucje i jednostki administracji publicznej oraz woda zużyta na cele wymienione w art. 22 ustawy m.in. przeciwpożarowe itp. Woda dla drugiej grupy będzie nieznacznie droższa, ponieważ opłaty ponoszone z tytułu sprzedaży wody podmiotom wyżej wymienionym też zostały zwiększone.

Zatwierdzona taryfa zakłada duży wzrost cen za wodę i ścieki. Jednakże dzięki uchwale o dopłacie do cen wody i ścieków Rady Gminy Choceń z dnia 29 listopada 2022 r. możliwe jest wprowadzenie niższych cen. Dopłata uchwalona przez radnych wynosi 0,88 zł do 1 m3 wody oraz 2,21 zł do 1 m3 ścieków.

Dzięki temu cena 1 m3 wody wyniesie 2,82 zł brutto dla gospodarstw domowych, dla pozostałych podmiotów cena wody wyniesie 2,88 zł brutto. Cena 1 m3 ścieków będzie wynosić 6,33 zł brutto. Woda podrożeje więc o 0,25 zł, a ścieki o 0,57 zł . Zostaje też wprowadzona nowa opłata abonamentowa w wysokości 3,13 zł brutto. Jest to nowa opłata z której finansowane są koszty rozliczeń oraz m.in. wymiany wodomierzy, które dotychczas pokrywane były z opłaty za wodę. Opłata abonamentowa w wielu sąsiednich gminach obowiązuje już od wielu lat.

W załączeniu decyzja zatwierdzająca taryfy na terenie Gminy Choceń z stawkami przed wprowadzeniem ulg przez Radę Gminy. - pobierz

poniedziałek, 16 październik 2017

Analiza próbek ścieków

https://www.chocen.pl/dla-interesanta/gospodarka-wodna/4378-analiza-probek-sciekow.html
Pobierz dokument Pobierz dokument