czwartek, 12 listopad 2015

Infrastruktura

https://www.chocen.pl/inwestycje/infrastruktura/3186-infrastruktura.html
DrogiTeren gminy Choceń łączy się z zewnętrznym układem komunikacyjnym regionu za pomocą drog [...] Drogi
Teren gminy Choceń łączy się z zewnętrznym układem komunikacyjnym regionu za pomocą drogi wojewódzkiej oraz sieci dróg powiatowych, a także zelektryfikowanej normalnotorowej linii kolejowej relacji Kutno – Toruń.

Przez gminę przebiega trasa drogi wojewódzkiej o numerze 269 Szczerkowo - Izbica Kujawska – Chodecz – Choceń – Kowal, która posiada nawierzchnię utwardzoną (asfaltobeton). Drogi powiatowe posiadają nawierzchnię utwardzoną, a ich parametry techniczne zaliczają się do klasy V. Drogi gminne, także w przeważającej części posiadają nawierzchnię gruntową lub ulepszoną żużlem. Zasadniczy układ sieci drogowej gminy zostanie oparty na istniejących drogach.

Środkami komunikacji zbiorowej na terenie gminy Choceń jest komunikacja autobusowa i kolej. Komunikacja autobusowa zorganizowana jest przez Państwową Komunikację Samochodową oraz przez przewoźników prywatnych. Linie autobusowe zbiegają się w Choceniu. Konkurencja na rynku przewoźników powoduje, że częstotliwość połączeń jest wysoka – praktycznie jak komunikacja miejska. W ciągu 30 minut można dojechać do centrum Włocławka.

Warto nadmienić, że przez północną część gminy przebiegać będzie trasa projektowanej transeuropejskiej autostrady północ – południe A-1.

Kolej
Trasa linii kolei przebiegającej przez teren gminy Choceń jest typem linii kolei normalnotorowej Kutno – Toruń – Bydgoszcz - Piła. Jest to linia I – rzędna, dwutorowa, zelektryfikowana o długości na terenie gminy wynoszącej 4,30 km. Na linii kolejowej w Czerniewicach zlokalizowany jest przystanek z dworcem kolejowym. Na przystanku tym zatrzymują się pociągi lokalne. Przy trasie linii kolejowej w Czerniewicach zlokalizowana jest stacja techniczna z bocznicą kolejową z urządzeniami do załadunku i wyładunku towarów. Rodzaj przewozów towarowych to głównie płody rolne, materiały budowlane, wyroby oraz środki służące do produkcji rolno-towarowej. Jedna z bocznic kolejowych stanowi własność gminy i znajduje się na terenie 8 ha działki wolnej od zabudowy i nie użytkowanej rolniczo.

Energia
Gmina Choceń zasilana jest w energię elektryczną z głównych punktów zasilania (GPZ 110/15 kV) zlokalizowanych na terenie sąsiednich gmin: Lubienia Kujawskiego, Lubrańca oraz Kruszyna. Obecna sieć zasilająca i rozdzielcza średniego napięcia pracuje na napięciu 15 kV. Pod względem konfiguracji ma układ linii magistralnych z możliwością drugostronnego zasilania. Charakter linii – napowietrzne. Nie przewidujemy żadnych problemów z zasileniem w energię terenów pod inwestycję. Ponadto gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych na modernizację zaopatrzenia w energię i dostosowanie sieci do uwarunkowań lokalnych.

Kanalizacja
Porządkowana jest gospodarka wodno – ściekowa na terenie gminy Choceń:
w Choceniu – w maju 2007 roku zostaną zakończone prace związane z budową biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości 200m3/dobę. Obsługiwała ona będzie miejscowość Choceń, a w przyszłości także tereny zlokalizowane w obrębie Chocenia;
w Czerniewicach – wybudowano zbiorową kanalizację sanitarną na terenie wsi Czerniewice II i podłączono do oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie Zakładów Mięsnych „MAT”. Jest to zakładowo-gminna, mechaniczno-chemiczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków z przeróbką osadów i punktem zlewnym. Do punktu zlewnego mogą być dowożone ścieki ze zbiorników przydomowych z terenu całej gminy;
Niektóre zakłady na terenie gminy posiadają również własną kanalizację sanitarną oraz mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków. Należą do nich:

- OHZZ Jarantowice – rów cyrkulacyjny o przepustowości 7 tys. m3/rok,

- PDPS Wilkowiczki – MINIBLOK o przepustowości 13 tys. m3/rok,

- Zakład Mięsny „EMIS” s.c. Barbara Elsenbahn-Błachuta, Jan Błachuta z ubojnią w Niemojewie – MIKROREAKTOR o

przepustowości 6 tys. m3/rok,

- SHRO Kuźnice – SEBIOFIKON;

Do oczyszczalni w Choceniu planowane jest w pierwszej kolejności włączenie wsi: Borzymia i Jarantowic. Zamierzenia inwestycyjne dotyczą też Czerniewic. Wybudowany zostanie rurociąg przez Zakrzewek i Wilkowiczki, a obecna sieć kanalizacyjna w Czerniewicach zostanie przełączona do Chocenia. Po tym etapie będzie możliwe włączenie do sieci Czerniewic II oraz Wilkowic. W miejscowościach, gdzie nie ma zwartej zabudowy pozostaje tylko budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Woda
Gmina Choceń jest praktycznie w 100% zwodociągowania, tzn., że w każdym punkcie gminy istnieje techniczna możliwość poboru wody z wodociągu publicznego.
środa, 13 wrzesień 2017

Projekt Programu Rewitalizacji

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/rewitalizacja/4319-projekt-programu-rewitalizacji.html
Wójt Gminy Choceń serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Choceń do zgłaszania uwag, wniosków i [...] Wójt Gminy Choceń serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Choceń do zgłaszania uwag, wniosków i opinii do projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023”.

Państwa wnioski, uwagi i opinie dotyczące „Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023” będą wykorzystana do wypracowania kierunków rozwoju Gminy Choceń.

Wszystkie uwagi, wnioski, opinie można składać w terminie od dnia 13 września 2017 r. do dnia 15 września 2017 r. osobiście w pokoju nr 12 Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń, i/lub drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
  1. Formularz
  2. Projekt Programu rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023
  • W przedstawieniu swojego stanowiska dot. Programu rewitalizacji mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Gminy Choceń
  • Przekazani przez mieszkańców opinii, wniosków i uwag do projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023” musi być złożone na czytelnie wypełnionym formularzu (załącznik nr 1)
  • Opinie i uwagi zgłoszone na formularzu anonimowo nie będą rozpatrywane.
  • Nieprzedstawienie opinii i uwag w terminie do 2515 września 2017 r. oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.
poniedziałek, 29 maj 2017

Propozycje projektowe

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/rewitalizacja/4150-propozycje-projektowe.html
W wyniku przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych i wykonaniu analizy wskaźnikowej udało się nam [...] logo 4eaacW wyniku przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych i wykonaniu analizy wskaźnikowej udało się nam wyznaczyć obszar zdegradowany. Do tego obszaru zakwalifikowały się trzy sołectwa tj. Borzymie, Choceń i Szczutkowo. W związku z powyższym informuje o możliwości składania propozycji projektów / przedsięwzięć do Programu rewitalizacji dla Gminy Choceń. Propozycje należy składać do dnia 05.06.2017 r. z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod zamieszczonym linkiem. Formularze można dostarczyć z wykorzystaniem adresów mailowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  przesłać pocztą tradycyjną na adres Gmina Choceń, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, bądź dostarczyć osobiście w siedzibie UG Choceń pok. nr 2.

piątek, 31 marzec 2017

Spotkania z interesariuszami procesu rewitalizacji

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/rewitalizacja/4152-spotkania-z-interesariuszami-procesu-rewitalizacji.html
W ramach prac nad Programem rewitalizacji dla Gminy Choceń w dniach 10, 22 i 30 marca 2017 r. w Cho [...] logo 4eaacW ramach prac nad Programem rewitalizacji dla Gminy Choceń w dniach 10, 22 i 30 marca 2017 r. w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka odbyły się trzy spotkania z mieszkańcami lokalnymi liderami, przedsiębiorcami gminy. Na spotkaniach podejmowano dyskusje na temat ewentualnych obszarów kwalifikujących się do wsparcia w ramach procesu rewitalizacji. Przedstawiono prezentację na temat rewitalizacji i kierunków działań. Dodatkowo przedstawiono wstępną diagnozę służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w naszej gminie uwzględniającą wszystkie niezbędne czynniki z badanych sfer.

Czytaj więcej...

czwartek, 09 marzec 2017

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/rewitalizacja/3927-spotkanie-z-mieszkancami-w-sprawie-rewitalizacji.html
W związku z opracowywaniem Programu rewitalizacji dla Gminy Choceń zapraszamy na cykl spotkań, kt [...] logo 4eaac
W związku z opracowywaniem Programu rewitalizacji dla Gminy Choceń zapraszamy na cykl spotkań, które odbędą się:
10.03.2017 o godz. 17:30 w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka w Choceniu
22.03.2017 o godz. 13:00 w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka w Choceniu
30.03.2017 o godz. 15:30 w Choceńskim Centrum Kultury - Biblioteka w Choceniu

Podczas spotkań rozmawiać będziemy m. in. o tym, co to jest rewitalizacja i po co przygotowywany jest Program rewitalizacji dla Gminy Choceń, które obszary naszej gminy wymagają szczególnego zainteresowania, jakie przedsięwzięcia powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności, skąd pozyskać środki finansowe na zaplanowane działania, kto będzie realizował Program Rewitalizacji. Zebrane uwagi i wnioski pozwolą na precyzyjne wyznaczenie obszaru, który objęty zostanie rewitalizacją oraz wstępne określenie skali planowanych działań.

Liczymy na aktywny udział mieszkańców gminy oraz liczne propozycje i uwagi dotyczące tematyki rewitalizacji.
wtorek, 02 sierpień 2016

Program Rewitalizacji dla Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/rewitalizacja/3574-program-rewitalizacji-dla-gminy-chocen.html
Gmina Choceń przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji, dzięki któremu będziemy mogl [...]
Bez tytułu df818
Gmina Choceń przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji, dzięki któremu będziemy mogli m.in. zwiększyć szanse na pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Program rewitalizacji to opracowany i uchwalony przez samorząd lokalny wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru programem rewitalizacji będzie stanowiło podstawę wspierania go poprzez programy unijne i instrumenty krajowe lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych. Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS oraz innych publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, ekonomicznego, przestrzennego, technicznego, środowiskowego i kulturalnego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

W procesie przygotowania programu rewitalizacji konieczne jest angażowanie i umożliwienie szerokiej partycypacji społecznej (pobudzającej aktywność społeczną) w procesie opracowania, a następnie realizacji programu.

W związku z opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń planowane jest opinii lokalnych społeczności. W szczególny sposób do wzięcia udziału w nich zaproszeni są mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, osoby zainteresowane rewitalizacją i rozwojem Gminy Choceń.

Udostępniamy państwu ankietę w wersji online, którą prosimy o wypełnienie.

Dodatkowo ankieta dostępna jest w Urzędzie Gminy, można ją dostarczyć do pokoju nr 2 lub wrzucić do specjalnie przygotowanej urny znajdującej się w urzędzie.
czwartek, 17 grudzień 2015

Zakończyliśmy prace związane z uzyskaniem opinii na temat PGN

https://www.chocen.pl/inwestycje/rpo/3251-zakonczylismy-prace-zwiazane-z-uzyskaniem-opinii-na-temat-planu-gospodarki-niskoemisyjnej.html
Prace nad opracowaniem projektu pt.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choceń” zosta [...]
eu infrastruktura logo ce2a3
Prace nad opracowaniem projektu pt.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choceń” zostały zakończone. Mieszkańcy mogli wyrazić swoja opinię w dniach od 10 do 16 grudnia 2015 r. Kilka uwag zostało uwzględnionych i dokument zostanie poprawiony zgodnie z sugestiami. Następnie dokument i baza inwentaryzacji przedstawiona zostanie na sesji Rady Gminy w najbliższym możliwym czasie. Każdy z mieszkaniec mógł i miał możliwość zapoznać się z projektem, który był dostępny na stronie Gminy Choceń.

Czytaj więcej...