Ogłoszenie o przetargu

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3094-ogloszenie-o-przetargu-2.html
  Wójt Gminy Choceń ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż: - [...]
 
Wójt Gminy Choceń
ogłasza
I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:

- nieruchomości położonej w Choceniu , Gmina Choceń składających się z działki oznaczonej numerem:
 

1)   Dz. nr – 22/1 o pow. 1,4007 ha (w tym: RIII b – 0,1056 ha, RIV b – 0,4160 ha, ŁV – 0,4701 ha, PsV – 0,3626 ha, N – 0,0464 ha), nieruchomość niezabudowana - księga wieczysta numer WL1W/00085286/2

Przeznaczenie nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego:

Dla terenu na którym położona jest nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 22/1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń (Uchwała Rady Gminy Nr XIV/112/12 z dnia 28 marca 2012 r.), teren ten oznaczony jest symbolem MNU – strefa zabudowy mieszkaniowo-usługowej potencjalnej.

Księga wieczysta: WL1W/00085286/2 - Sąd Rejonowy we Włocławku – Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest obciążona ciężarami i ograniczeniami polegającymi na: ODPŁATNĄ I NIEOGRANICZONĄ W CZASIE SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU, POLEGAJĄCĄ NA:
- PRAWIE DO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 22/1 W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO POSADOWIENIA NA NIEJ W PRZYSZŁOŚCI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH W POSTACI LINII KABLOWEJ 0,4 KV,

- ZAKRES SŁUŻEBNOŚCI STRONY OGRANICZAJĄ DO CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ NA SZKICU, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 1 DO AKTU NOTARIALNEGO- REP. A NR 126/2014, KOLOREM CZERWONYM- ZGODNIE Z TREŚCIĄ § 4 OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU Z DNIA 16.01.2014R.-REP. A NR 126/2014 NOTARIUSZ ANNY SMOLARSKIEJ, MAJĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ WE WŁOCŁAWKU

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 141 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100.

Cena nie zawiera podatku VAT

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze licytacji ustnej. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054 ze zm.)

 

Wadium: 10 % ceny wywoławczej ( 14 100,00 zł) należy wnieść do dnia 09 listopada 2015 r. (w kasie Urzędu Gminy do godz. 15.00). Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Choceniu - Bank Spółdzielczy w Kowalu Nr 12 9557 0006 0011 8239 2000 0007. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Choceniu, jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej własność w terminie ustalonym w zaproszeniu do jej zawarcia.

 

Do przetargu może przystąpić:

- każda osoba z wyjątkiem osób wymienionych w Regulaminie przetargu,

Regulamin wraz z ogłoszeniem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Choceniu oraz na stronie internetowej www.bip.chocen.pl  w sekcji ,,Nieruchomości’’.

 

Miejsce i termin przetargu

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4 – pok. Nr 3 dnia 13.11.2015 r., o godzinie 10:00. Przetarg wygrywa ta osoba, która zaoferowała najwyższą cenę w licytacji ustnej. Przetarg jest ważny, chociażby uczestniczyła tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Zastrzega  się prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

 

Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać w dni robocze po uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do udzielania informacji.

Osoba do udzielania informacji:

Hanna Gołębiewska tel.: 054 284-60-33,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powrót

Polecane artykuły:


Wycieczka do Warszawy

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń i Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach zaprasza społeczność naszej gminy do udziału w wycieczce do Warszawy w 80 - rocznicę wybuchu powst [...]

UWAGA

W związku z pojawieniem się wody w kolorze niebieskim w Niemojewie, próbki wody przekazano do badania. Sprawdzamy czy woda jest zdatna do spożycia. Prosimy o nie spożywanie wody. Wyniki będą zn [...]