Przygotowanie gminy Choceń do budowy rurociągów wody i solanki

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3123-przygotowanie-na-terenie-gminy-chocen-budowy-rurociagow-wody-i-solanki.html
Występują pewne problemy towarzyszące przygotowaniu inwestycji liniowej związanej z budową ruro [...] Występują pewne problemy towarzyszące przygotowaniu inwestycji liniowej związanej z budową rurociągów wody i solanki. Wielokrotnie syngnalizowano brak możliwości doporowadzenia do kopalni kolektora wody i odprowadzenia solanki wyklucza budowę i uruchomienie na wysadzie solnym „Lubień” Zakładu Ługowniczego. Wsparcie Urząd Gminy w Choceniu i pomoc w przekonaniu właścicieli nieruchomości do budowy rurociągów jest kluczowym elementem sukcesu, jakim będzie możliwość powstania na terenie gminy Kopalni Soli. Wszystkie istotne szczegóły i uwarunkowania związane z zabudową rurociągów omówione zostały w trakcie bezpośrednich spotkań z właścicielami nieruchomości jak również podczas indywidualnych wizyt rzeczoznawców złożonym właścicielom na terenach działek, na których zaprojektowany został przebieg rurociągów. Ich celem było pozyskanie niezbędnych informacji dla prawidłowego oszacowania należnego wynagrodzenia i odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu i strat poniesionych w wyniku budowy.

Rurociągi wody i solanki dla budowy kopalni na wysadzie solnym „Lubień” w pytaniach i odpowiedziach.

1.Kiedy PKN Orlen S.A. uzyska prawo do rozpoczęcia prac?
Umowa przedwstępna zakłada podpisanie w przyszłości umowy przyrzeczonej (aktu notarialnego), w oparciu o którą wypłacone zostanie wynagrodzenie z tytułu służebność przesyłu. Dopiero po podpisaniu tego dokumentu i wypłacie pierwszej raty składającej się z 100% wartości wyliczonego wynagrodzenia i 60% odszkodowania wg. wyceny operatu PKN Orlen S.A. będzie miał prawo wejścia na teren każdej działki w celu wybudowania rurociągów, które zostaną posadowione na głębokości średnio 2 m.

2.Kiedy nastąpi pełna zaplata dla właścicieli nieruchomości?
Druga rata odszkodowań uregulowana zostanie po protokolarnym przyjęciu przez właściciela Terenu objętego budową. W sporadycznych przypadkach wymagających kolejnego dostępu do terenu jak np.: remontu rurociągu czy też usuwania awarii, po wykonaniu prac oszacowane zostanie i wypłacone przez PKN Orlen S.A. kolejne odszkodowania za straty powstałe w wyniku prowadzenia tych prac.

3.Jak długa będą trwały prace związane z budową rurociągu?
Budowa nie będzie trwała na poszczególnych nieruchomościach dłużej niż jeden okres wegetacyjny.

4.W jaki sposób zostaną zabezpieczone odbudowane po pracach ziemnych urządzenia melioracyjne?
Odbudowane w pasie technicznym urządzenia melioracyjne objęte zostaną 7 – letnim okresem gwarancyjnym.

5.Czy jest możliwa sprzedaż/dzierżawa gruntów po przeprowadzonej inwestycji?
Zabudowa rurociągów nie ogranicza użytkowania rolniczego na działkach jak również sprzedaży czy tez dzierżawy nieruchomości.

6.Jakie ograniczenia wprowadza inwestycja?
Jedynym ograniczeniem będącym konsekwencją podziemnej zabudowy rurociągów jest zakaz budowania na trasie rurociągów(pas ochronny 6 m od osi rur) obiektów budowlanych, posiadających fundamenty oraz sadzenia drzew i krzewów silne ukorzenionych. Za tę niedogodność wyliczona została finansowania rekompensata w przygotowaniach przez rzeczoznawców majątkowych operatach szacunkowych strat.

7.Jaki wpływ budowa rurociągów będzie miała na dopłaty unijne?
Dla każdej działki policzone zostały również kwoty utraconych tych dopłat, które dotyczą każdego właściciela i nieruchomości. Co do przypadków pozostałych przyjęto właściciela i nieruchomości. Co do przypadków pozostałych przyjęto, że (o ile wystąpią, bo nie dotyczą każdej nieruchomości i każdego właściciela), właściciel będzie miał prawo zgodnie z § 6 pkt 3 umowy przedwstępnej wystąpić o odszkodowanie z tego tytułu i po jego stronie będzie leżał ciężar dowodu, ze szkoda faktycznie wystąpiła.

Powrót

Polecane artykuły:


Otwarcie ofert na wykonanie fontanny na skwerku

W dniu 11 lipca br., odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie fontanny na skwerku. Wpłynęły trzy oferty. Niestety wszystkie złożone oferty są dużo powyżej wartośc [...]