Ogłoszenie o przetargu

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/315-ogoszenie-o-przetargu.html
ZNAK SPRAWY: ZP-341-4/09   -    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA [...] ZNAK SPRAWY: ZP-341-4/09   -   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE CHOCEŃ

1.    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

GMINA CHOCEŃ
Ul. Sikorskiego 4
 87-850 Choceń,
pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie,
nr tel. (054) 284 66 17; fax. 284 67 40;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.bip.chocen.pl

2.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro – zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

3.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie 20 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Choceń.

3.1.Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (Kod CPV):

45 23 24 21-9- Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

3.2. Na przedmiot zamówienia składa się wybudowanie:
 20 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Choceń w następujących wsiach:  Bodzanowo – 1 szt, Borzymie - 1 szt, Borzymowice – 1 szt, Jarantowice – 2 szt, Lutobórz – 2 szt, Nakonowo Stare – 1 szt, Olganowo – 1 szt, Siewiersk – 3 szt., Skibice - 1 szt., Śmiłowice – 1 szt., Śmiłowice Pustki – 1 szt., Wichrowice – 1 szt., Wola Nakonowska – 3 szt.  oraz w Ząbin – 1 szt.
Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania, projekty zagospodarowania terenu, schematy oczyszczalni, przekroje rowu rozsączającego oraz przedmiary robót zostały  załączone do SIWZ  w wersji elektronicznej.

Wykonanie robót.
Roboty należy wykonać zgodnie z projektami technicznymi.
Wymagania jakościowe i materiałowe.
a)  do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń w I
     gatunku, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość,
     o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji
     technicznej i przedmiarze robót,
b)  występujące w dokumentacji i przedmiarach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są
     dla wykonawców wiążące ale winni oni uwzględnić możliwość zapewnienia jednolitej
     obsługi technicznej zamontowanych urządzeń,
c)  zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do  
     materiałów określonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry
     będą odpowiadały parametrom określonym w dokumentacji projektowej,
d)  wykonawca składający ofertę na materiały równoważne będzie obowiązany do
     zapewnienia i udokumentowania ich równoważności,
e)  zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy
oraz innych urządzeń określonych w projekcie, wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich
     zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości),
f)  wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
     potrzebne do wykonania robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Zamawiający nie przewiduje:
-    składania ofert częściowych;
-    zawarcia umowy ramowej;
-    zamówień uzupełniających
-    składania ofert wariantowych;
-    wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
-    ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;
-    rozliczeń w walutach obcych między zamawiającym i wykonawcą;
-    zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


4.    INFORMACJE OGÓLNE
4.1. specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Urzędzie Gminy w Choceniu w godz. 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku (pokój nr 2 – Ewelina Paszyńska) lub otrzymać pocztą po wcześniejszym złożeniu wniosku o jej przesłanie, specyfikacja jest bezpłatna.
4.2. SIWZ jest dostępna na internetowej stronie Zamawiającego – www.bip.chocen.pl,
4.3. Informacji o przetargu udziela Ewelina Paszyńska (zakres proceduralny) oraz Tomasz Sikorski tel. (054) 284-66-17, pokój nr 2, w godz. 8.00–14.00 w dni robocze z wyłączeniem sobót.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia:  nie później niż do 30 września 2009 r.

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
6.1.1. Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) wykażą się odpowiednim potencjałem technicznym, na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca załączy do oferty stosowne dokumenty. Wymagany sprzęt to minimum;
- koparka 0,40 m3 – 1 szt.
- samochód samowyładowawczy o ładowności do 5 t – 1 szt.
-zagęszczarka płytowa – 1 szt.

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- zapłata za wykonane prace nastąpi w dwóch transzach w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia faktury: pierwsza transza, po wybudowaniu 10 sztuk oczyszczalni i odbiorze częściowym, druga, po odbiorze końcowym (ostatecznym) całości robót bez usterek.

e)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

6.1.2.W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 1 ust. 2–5 niniejszego rozdziału.
6.1.3.Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
6.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie   publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 2) wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów, 3) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 4) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,     5) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
6.3. Zamawiający odrzuca ofertę, która: 1) jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert 5) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, 6) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7.1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
7.1.1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:
a.    wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru  (załącznik nr 1 i 2),
b.    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub potwierdzenie powołania podmiotu,
c.    dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

7.1.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:
a) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca ( załącznik nr 4),
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nich czynności (załącznik nr 3),
7.1.3.   Dokumenty dodatkowe
      - podpisany projekt umowy (załącznik nr 5)
      - kosztorys ofertowy (załącznik nr 6)

7.2. Dokumenty, o których mowa w rozdziale V niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
7.3. W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w rozdziale V niniejszej specyfikacji przedstawia każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie.
7.4. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.5.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V niniejszej specyfikacji składa następujące dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7.  WADIUM
 Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

8.  KRYTERIA OCENY OFERT
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
Cena – 100 pkt
Za najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która otrzyma maksymalną liczbę punktów, wyższa cena - proporcjonalnie niższa ilość punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

9.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
   - miejsce: Urząd Gminy w Choceniu, 87-850 Choceń; ul. Sikorskiego 4, pokój nr 3,
   - termin: 02.06.2009, godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 02.06.2009 r., o godz. 10.05.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

Załączniki do pobrania:

1) SIWZ (dokument *.doc)

2) Projekty techniczne (dokument *.rar)

3) Specyfikacja techniczna (dokument *.rar)

4) Przedmiary (dokument *.rar)

5) Odpowiedz na zapytanie nr 1

6) Odpowiedź na zapytanie nr 2  

Powrót

Polecane artykuły:


Wczasorekolekcje w Dursztynie.

Dzięki wsparciu Wójta Gminy Choceń w dniach 4-11 lipca grupa dzieci i młodzieży z naszej parafii uczestniczyła we wczasorekolekcjach w Dursztynie. Organizatorem i jednym z opiekunów był ks. Ma [...]

Autobusem na wybory - informacja o organizacji przewozu pasażerskiego w dniu wyborów 21 lipca 2024 r.

Z myślą o osobach, które nie mogą samodzielnie dojechać na głosowanie, zorganizowano bezpłatny transport do lokali wyborczych. Udostępniamy rozkład jazdy obowiązujący w niedzielę 21 lipca [...]