XIII sesja Rady Gminy

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3213-xiii-sesja-rady-gminy.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 201 [...] Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XIII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13.00.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
2. Sprawy organizacyjne
- stwierdzenie prawomocności obrad
- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.
- przyjęcie porządku obrad.
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
4. Obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do obliczenia podatku leśnego.
5. Określenie stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
6. Wprowadzenia ulg w podatku rolnym.
7. Określenie wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
8. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9. Zmiana uchwały w sprawie opłaty targowej oraz regulaminu targowiska.
10. Zarządzenie konsultacji w sprawie statutu sołectwa Czerniewice I.
11. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Choceń.
12. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Choceń.
13. Uchylenie uchwały w sprawie przekazania dla Gminy Lubień Kujawski zadania własnego z zakresu infrastruktury drogowej.
14. Wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Kowalskiej 1C w Czerniewicach na czas nieoznaczony.
15. Wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku GOSiR w Choceniu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na stomatologię.
16. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych radnych.
17. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych, sekretarza gminy, skarbnika gminy, oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
18. Interpelacje radnych Rady Gminy.
19. Wolne wnioski.
Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski

Powrót

Polecane artykuły:


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020 CEL OGÓLNY 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Realizacja celu ogólnego 2 miała za zadanie przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie spo [...]

Remont mostu w Wilkowiczkach będzie trwał dłużej

W związku z robotami budowlanymi w ramach zadania „Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 269 w km 51+761 nad rzeką Lubieńką w miejscowości Wilkowiczki gm. Choceń”, firma Drogi i Mosty [...]