Z ostatniej sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3484-z-ostatniej-sesji-rady-gminy-2.html
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy: Przyjęto sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Spo [...] Podczas ostatniej sesji Rady Gminy:
 1. Przyjęto sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności GOPS oraz dokonano oceny zasobów pomocy społecznej.
 2. Dokonano oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choceń oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Choceń.
 3. Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń – tereny inwestycyjne.
 4. Rozpatrzono skargę na działalność kierownika oraz GOPS uznając ją za bezzasadną.
 5. Podjęto uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Choceniu. Likwidacja zostanie dokonana z dniem 31 lipca 2016 r. Zadania z zakresu obsługi finansowej szkół i jednostek organizacyjnych gminy będą od 1 sierpnia br., prowadzone przez urząd gminy.
 6. Ustalono liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Choceń. Liczbę punktów sprzedaży ustalono w wysokości 50 szt.
 7. Nadano Panu Bohdanowi Trzeciakowi tytuł Honorowego Obywatela gminy Choceń.
 8. Dokonano zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w zakresie zwiększenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów.
 9. Podjęto uchwałę w sprawie pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu przebudowy drogi powiatowej. Dotyczy drogi Śmiłowice – Wilkowiczki.
 10. Wyrażono opinię w sprawie wyłonienia najemcy lokalu mieszkalnego w Czerniewicach (po repatriantach) po przeprowadzeniu przetargu.
 11. Wyrażono zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Nakonowie Starym.
 12. Wprowadzono zmiany w zakresie utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Choceń nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub rekreacyjne, a także inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłatę ustalono w wysokości 150,00 zł rocznie. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 210,00 zł rocznie, za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
Podjęte uchwały zostaną zamieszczone na stronie BIP gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Reaktywacja autobusu

Autobus był użytkowany przez organizacje z terenu naszej gminy przez sześć lat. Niestety podczas jednego z wyjazdów autobus uszkodził się tak, że jego serce wymagało naprawy. Zakup nowego spr [...]

Spotkanie w sprawie Czystego Powietrza

W dniu wczorajszym tj. 06.02.2024 r. w Urzędzie Gminy w Choceniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie programu Czyste Powietrze. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem co skutko [...]