Zaproszenie na sesję Rady Gminy

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3710-zaproszenie-na-sesje-rady-gminy.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 201 [...] Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) zwołuję XX sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Choceńskim Centrum Kultury.

Proponowany porządek sesji:
 1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy organizacyjne
  - stwierdzenie prawomocności obrad
  - powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.
  - przyjęcie porządku obrad.
  - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2016 r.
 5. Wystąpienie z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic gminy Choceń z gminą Włocławek.
 6. Określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
 7. Wprowadzenia ulg w podatku rolnym.
 8. Obniżenie średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do obliczenia podatku leśnego.
 9. Wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Choceń zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg.
 10. Zmiana uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu.
 12. Szczegółowe warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi.
 13. Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019.
 14. Udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu przebudowy drogi powiatowej.
 15. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych radnych.
 16. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych, sekretarza gminy, skarbnika gminy, oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
 17. Interpelacje radnych Rady Gminy.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

  Przewodniczący Rady Gminy Choceń - Józef Pawłowski

Powrót

Polecane artykuły:


Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana zakupiła koparko-ładowarkę

W ostatnich dniach Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana z powodzeniem zakończyła pierwszą inwestycję w ramach otrzymanych środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Spółdzielnia zakupi [...]

Spółdzielnia zakupiła walec drogowy

Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana skutecznie wykorzystuje środki przyznane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Po zakupie koparko-ładowarki, spółdzielnia nabyła także walec drogo [...]