Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) z nową strategią rozwoju na lata 2014 -2020 !!!

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3752-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-lgd-z-nowa-strategia-rozwoju-na-lata-2014-2020.html
W grudniu 2015r. LGD złożyło do Urzędu Marszałkowskiego  w Toruniu wniosek o wybór strate [...] W grudniu 2015r. LGD złożyło do Urzędu Marszałkowskiego  w Toruniu wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 do realizacji na obszarze trzynastu gmin powiatu włocławskiego. Warto w tym miejscu podkreślić, że LGD w czerwcu 2015r. rozszerzyło swój obszar działania o trzy nowe samorządy Gminę Baruchowo, Gminę Kowal oraz Miasto Kowal. 

W kwietniu b.r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych lokalnych strategii rozwoju (LSR). Strategia Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki zajęła 8 miejsce na 28 ocenionych uzyskując 210 punktów na 245 maksymalnych.

Zwieńczeniem prac związanych z opracowaniem nowej strategii było podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji ·strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w dniu 19 maja 2016r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu (strategia wraz z umową dostępna jest na stronie internetowej LGD www.kujawiaki.pl).

Budżet nowej LSR Stowarzyszenia to 8 266 166 euro, co daje ponad 33 mln złotych – środki te pochodzą z dwóch funduszy: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020 (RPO WK-P). LGD na wsparcie operacji w ramach PROW otrzymało 10 mln zł.  - 50% tych środków przeznaczona jest na tworzenie nowych miejsc pracy w ramach dwóch typów operacji; premie dla nowych przedsiębiorców (2 mln zł) i rozwój działalności gospodarczej (3 mln zł.). Pozostałe środki przeznaczone zostały na infrastrukturę turystyczną/rekreacyjną/kulturalną, drogi publiczne i dziedzictwo lokalne. Największą część budżetu LSR stanowią środki pochodzące z RPO WK–P jest to ponad 19 mln zł. –  środki te będą przeznaczone na realizację następujących typów operacji w ramach osi 7: działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno –gospodarczej miejscowości wiejskich tzw. rewitalizacja, wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, czy działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej- w ramach osi 11. Należy podkreślić, iż trzy ostatnie typy operacji to działania skierowane na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób.

Nowa strategia to nie tylko nowy budżet, ale i nowe cele. LGD w nowej wilelofunduszowej strategii wyznaczyła sobie trzy cele ogóle;
  1. Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR.
  2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym  i kulturalnym na obszarze LGD.
  3. Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie, jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku.
Środki z budżetu LSR będą przeznaczone na realizację działań, które pozwolą na realizację tylko tych wyżej wymienianych celów.

W najbliższym czasie LGD ogłosi konkursy z PROW 2014-2020 na budowę lub przebudowę publicznych dróg oraz budowę lub przebudowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej. W pierwszych miesiącach 2017r. w LGD zostaną ogłoszone konkursy dla przedsiębiorców – premie na podejmowanie działalności gospodarczej i konkurs na rozwijanie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość pomocy zarówno w przypadku nowych przedsiębiorstw jak i  rozwoju istniejących to 50 000,00 zł.

Działalność LGD to również animacja, działania informacyjne i promocyjne. Taki też cel miała zorganizowana w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym w dniu 2 grudnia br. konferencja inauguracyjna pt. „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  Dorzecza Zgłowiączki w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”. W konferencji wzięli udział członkowie LGD, zaproszeni goście oraz przedstawiciele instytucji kultury, lokalnego biznesu oraz mieszkańcy.

Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o działalność LGD, strategii, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR zapraszamy do odwiedzenia biura LGD w Choceniu. Pracownicy stowarzyszenia udzielą bezpłatnego doradztwa, jak również  informacji o konkursach ogłaszanych przez LGD.

Powrót

Polecane artykuły:


Spotkanie z sołtysami

W dniu 20 lutego br., Wójt gminy Choceń Roman Nowakowski spotkał się z sołtysami z terenu gminy Choceń. W spotkaniu uczestniczyli także Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski z radnymi or [...]

ZMIANA STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW OD MARCA 2024

Informujemy, że stawka za odpady komunalne od 1 marca 2024 r. wzrośnie o 2 zł od mieszkańca. Oznacza to, że stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości [...]