WKRÓTCE PIERWSZE KONKURSY !

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3784-wkrotce-pierwsze-konkursy.html
Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w pierwszym półroczu 2017 ogłosi konkursy w ramach PROW [...] Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w pierwszym półroczu 2017 ogłosi konkursy w ramach PROW 2014-2020 z następujących działań:
- Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych
- Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
- Zachowania dziedzictwa lokalnego
- Rozwijanie działalności gospodarczej
- Podejmowanie działalności gospodarczej

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O WSPARCIE FINANSOWE W RAMACH PRZEDSTAWIONYCH POWYŻEJ DZIAŁAŃ:
Osoba fizyczna - jeżeli jest pełnoletnia, jest obywatelem państwa członkowskiego UE, ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR , miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisaną do CEIDG, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR , albo
Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, do której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

OGÓLNE WARUNKI DOSTĘPU, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ:
Operacja może być realizowana w nie więcej niż 2 etapach
Minimalna całkowita wartość operacji to nie mniej niż 50 tys. zł
Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych (nie dotyczy JST)
Wniosek o płatność musi zostać złożony w terminie 2 lat od dnia podpisania umowy ( nie później niż 31.12.2022 r.)
Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 wynosi 300 tys. zł. na jednego beneficjenta (nie dotyczy JST)

POZIOM POMOCY:

Pomoc jest przyznawana w wysokości:
63,63% - JST
70% - podmiot wykonujący działalność gospodarczą
100 % - pozostałe podmioty ( np. stowarzyszenia)

CO WARTO WIEDZIEĆ!

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych i powiatowych
W ramach ogłoszonego konkursu wsparcie otrzymają operacje, które
umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siedzibą dróg publicznych albo
skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów


Podejmowanie działalności gospodarczej (PREMIE)

Kwota wsparcia to 50 tys. zł ( 100% wsparcia)
O wsparcie może się ubiegać osoba fizyczna, która nie podlega ubezpieczeniu KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów
W okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy dana osoba nie wykonywała działalności gospodarczej, nie była wpisana do CEIDG i nie została jej dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie
Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej
Zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczenia wypadkowego i ubezpieczeń rentowych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom przez okres 2 lat od dnia wypłaty płatności końcowej
lub
Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, ponadto Utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

Rozwijanie działalności gospodarczej
Kwota wsparcia to – nie więcej niż 50 tys. zł
Poziom dofinansowania to 70% kosztów kwalifikowalnych
Pomoc może otrzymać podmiot, który w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę działalność.
Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, ponadto utrzymanie miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej
Pomoc jest przyznawana podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie, jeśli nie została dotychczas przyznana premia albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi premii.

W ramach ogłaszanych konkursów przez LGD na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwój działalności gospodarczej największe szanse na wsparcie mają:
1. Operacje z zakresu następujących branż:
- strefa produkcyjna ( powstanie nowy produkt materialny)
- opieki nad osobami starszymi (z wyłączeniem usług jednoosobowych)
- zdrowotne i prozdrowotne (świadczenia medyczne)
- budownictwa
- remontów i naprawy samochodów i sprzętu rolniczego
- budownictwa drogowego i urządzania terenów
- dostarczenia internetu szerokopasmowego


Rada oceniając złożony wniosek przyzna 20 pkt operacjom z powyższego zakresu, co wiąże się z tym, iż szanse na otrzymania dofinansowania są większe.
2. Wnioskodawcy, którzy pochodzą z grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR (KOBIETY, OSOBY W WIEKU 50+; OSOBY W WIEKU DO 25 LAT)
Rada oceniając złożony wniosek przyzna 10 pkt wnioskodawcom, którzy zaliczają się do grupy defaworyzowanej, wiąże się to z tym, iż ich szanse na otrzymania dofinansowania są większe.
OPIS ŚCIEŻKI WYBORU PROJEKTÓW
Wnioski składa się w biurze LGD w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, w ramach którego biuro LGD prowadzi bezpłatne doradztwo oraz realizuje szkolenia. Złożony wniosek podlega ocenie przez członków Rady LGD. Członkowie Rady po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji wniosku przez pracownika biura LGD dokonują oceny zgodności operacji z LSR, a następnie ocenę według lokalnych kryteriów wyboru. Wnioski są oceniane indywidualnie przez członków Rady obecnych na posiedzeniu i wybierane do wysokości limitu środków dostępnych w konkursie. Po dokonanej ocenie wnioski beneficjentów wraz z dokumentacją LGD są przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego, który weryfikuje przekazaną przez LGD dokumentację. Końcowym etapem jest podpisanie umowy przez Urząd Marszałkowski z wnioskodawcą.
Operację za zgodną z LSR można uznać wówczas, gdy spełnia dwa warunki:
Jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja operacji
Jest zgodna z celem ogólnym i szczegółowym oraz przedsięwzięciem określonym w LSR, jak również realizują zaplanowane w LSR wskaźniki.

W załączeniu prezentacja ze spotkania. [pobierz]
Więcej o warunkach, jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o pomoc ze środków LGD dowiedzą się Państwo kontaktując się z biurem LGD w Choceniu.

Powrót

Polecane artykuły:


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki serdecznie zaprasza do udziału w Forum generalnym.

Tablety dla Absolwentów

W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2023/2024 w dniu 21 czerwca 2024 r., zostały wręczone specjalne nagrody Wójta Gminy Choceń dla absolwentów szkół podstawowych. Uczniowie za u [...]