Istotne informacje dotyczące instalacji fotowoltaicznych

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3880-kilka-istotnych-informacji-dotyczacych-instalacji-fotowoltaicznych.html
Zgodnie z obowiązującą od 1 lipca 2016 roku nowelizacją ustawy o OZE, Prosument jest odbiorcą [...]
 1. Zgodnie z obowiązującą od 1 lipca 2016 roku nowelizacją ustawy o OZE, Prosument jest odbiorcą końcowym dokonującym zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Przykładowo definicji tej podlegają:
 • osoby fizyczne,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod warunkiem, iż wytwarzają energię na potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością,
 • osoby prowadzące gospodarstwa rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy pod warunkiem, że działalność ta nie jest objęta ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • kościoły, związki wyznaniowe.
 1. Zgodnie z obecnie obowiązującą nowelizacją ustawy o OZE, Prosument ma obowiązek rozliczenia energii elektrycznej w oparciu o zawartą umowę kompleksową. Prosument nie może posiadać rozdzielonych umów na sprzedaż energii i jej dystrybucję. Podmiot posiadający rozdzielone Umowy nie może zostać uznany za Prosumenta i podlegać rozliczeniom uwzględniającym opusty.
 2. Zgodnie z ustawą o OZE od 1 lipca 2016 roku obowiązywać ma tzw. net-metering, czyli system rozliczania okresowego, w formie opustu do faktury. Okres rozliczeniowy jest zgodny z obecnie obowiązującą Umową kompleksową i jest jedno- lub dwumiesięczny w przypadku klientów przyłączonych do sieci EOP. Prosument, posiadający umowę kompleksową będzie miał możliwość zbilansowania w okresie zgodnym z podpisaną umową z energii pobranej w ramach proporcji zależnej od mocy zainstalowanej w danej instalacji:
 • w przypadku instalacji do 10 kW: 0,8 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej
 • w przypadku instalacji powyżej 10 kW: 0,7 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh energii wyprodukowanej
Opustowi podlegają zarówno energia elektryczna czynna jak i opłaty dystrybucyjne w zakresie składników zmiennych.

 1. Obecnie nie istnieją ograniczenia ilościowe w związku z ewentualnym posiadaniem kilku instalacji. Jeśli dany klient jest stroną kilku umów kompleksowych, w różnych punktach przyłączenia, ma prawo do rozliczenia wyprodukowanej energii oddzielnie w każdej z tych lokalizacji.
 2. Właściciele mikroinstalacji zwolnieni są z opłat przyłączeniowych. Koszt montażu licznika dwukierunkowego oraz zabezpieczeń leży po stronie ENERGA-OPERATOR SA.
 3. Operator ma obowiązek przyłączenia mikroinstalacji i nie może go odmówić klientowi.
 4. Wytwórca, który nie posiada umowy kompleksowej z ENERGA-OBRÓT SA to oznacza, że nie jest on prosumentem (art. 2 pkt. 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii). W takim przypadku, aby sprzedawać wytworzoną i wprowadzoną do sieci elektrycznej energię tej Spółce, wytwórca musi prowadzić działalność gospodarczą (art. 4 ust. 8 w zw. z art. 18 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii).

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja

Dnia 6 lipca br. odbędzie się Święto Powiatu Włocławskiego w Kruszynie, na którym odbędzie się Festiwal Smaku. Udział w nim brać będą nasze Koła Gospodyń Wiejskich: KGW „Kujawianki w [...]

Ogólnopolska Karta Seniorów dla naszych mieszkańców

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych seniorów przystępujemy do programu „Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Gmina Choceń”. Osoby, które ukończyły 60 rok życia [...]