Zaproszenie na posiedzenie Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/3929-zaproszenie-na-posiedzenie-rady-gminy-chocen.html
Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. [...] Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Choceńskim Centrum Kultury.

Proponowany porządek sesji:
 1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy organizacyjne
  - stwierdzenie prawomocności obrad
  - powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.
  - przyjęcie porządku obrad.
  - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności PP Choceń oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Choceń.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 5. Informacja z zakresu gospodarki wodno – ściekowej.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu gminy na 2017 rok
  2) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
  3) określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2017 rok;
  4) przyjęcia Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Choceń na lata 2017-2019;  
  5) zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu;
  6) zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
  7) udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu chodników przy drogach powiatowych;
  8) zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choceń;
  9) zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  10) zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Choceniu;
  11) zmiany nazwy ulicy 19-go stycznia w Choceniu;
  12) Planu Rozwoju Miejscowości Choceń;
  13) zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie gruntów;
  14) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
  15) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choceń w obrębie geodezyjnym Choceń;
  16) określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów;
  17) określenia wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy Choceń.
 7. Interpelacje radnych Rady Gminy.
 8. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy - Józef Pawłowski 

Powrót

Polecane artykuły:


Dron nad szkołą w Wilkowicach

Na zdjęciach z drona Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Wilkowicach i jej otoczenie. Obecnie trwają prace przy rozbudowie budynku szkoły o pomieszczenia stołówki. Wykonanie zadania do stan [...]

Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana zakupiła koparko-ładowarkę

W ostatnich dniach Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana z powodzeniem zakończyła pierwszą inwestycję w ramach otrzymanych środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Spółdzielnia zakupi [...]