Zapraszamy na sesję Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/4025-zapraszamy-na-sesje-rady-gminy-chocen.html
Zapraszamy na XXV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 8 maja [...] Zapraszamy na XXV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 8 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Choceńskim Centrum Kultury.

Proponowany porządek sesji:
 1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy organizacyjne
  - stwierdzenie prawomocności obrad
  - powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.
  - przyjęcie porządku obrad.
  - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności GOPS za rok 2016.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu gminy na 2017 rok,
  2) uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  3) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole,
  4) rozpatrzenia skargi,
  5) zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Choceń na przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza,
  6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Choceń, gmina Choceń,
  7) zmiany uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2017 rok,
  8) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Choceń na 2017 rok.
 7. Interpelacje radnych Rady Gminy.
 8. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Choceń
Józef Pawłowski 

Powrót

Polecane artykuły:


Zmiana godzin oświetlenia ulic

Na prośbę mieszkańców gminy od 15 września br., zmieniamy godziny działania oświetlenia ulicznego. Wracamy do wcześniejszych godzin jego funkcjonowania. Przerwa nocna będzie krótsza łączni [...]

„Uczymy się z pasją!”

Z dniem 1.09.2023 r., Gmina Choceń rozpoczęła realizację projektu "Uczymy się z pasją" realizowanego w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i w [...]