Zapraszamy na sesję Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/4025-zapraszamy-na-sesje-rady-gminy-chocen.html
Zapraszamy na XXV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 8 maja [...] Zapraszamy na XXV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 8 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Choceńskim Centrum Kultury.

Proponowany porządek sesji:
 1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy organizacyjne
  - stwierdzenie prawomocności obrad
  - powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.
  - przyjęcie porządku obrad.
  - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 4. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności GOPS za rok 2016.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu gminy na 2017 rok,
  2) uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  3) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole,
  4) rozpatrzenia skargi,
  5) zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Choceń na przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza,
  6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Choceń, gmina Choceń,
  7) zmiany uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2017 rok,
  8) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Choceń na 2017 rok.
 7. Interpelacje radnych Rady Gminy.
 8. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Choceń
Józef Pawłowski 

Powrót

Polecane artykuły:


Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W Gminie Choceń funkcjonuje w nowym składzie Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja wykonuje zadania statutowe w 7 osobowym składzie. Waldemar Malinowski - Przewodniczą [...]

Lista osób na zakup kostki betonowej drobnowymiarowej z rozbiórki chodników w Czerniewicach i Olganowie - wg kolejności zgłoszeń.

Dorsz Anna - Wilkowice - 100 m2 Pawłowska Wiktoria - Choceń- 100 m2 Chudziński Kryspin - Krukowo – 90 m2 Kruczkowski Janusz - Niemojewo – 80 m2 Dobiecki Jakub - Lutobórz – 12 m2 Bili [...]