Z ostatniej sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/4048-z-ostatniej-sesji-rady-gminy-3.html
Podczas sesji Rady Gminy Choceń, która odbyła się w dniu 8 maja br. Rozpatrzono:1. Sprawozdanie [...] Podczas sesji Rady Gminy Choceń, która odbyła się w dniu 8 maja br. Rozpatrzono:
1. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
2. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności GOPS za rok 2016 oraz dokonano oceny zasobów pomocy społecznej.

3. Rozpatrzono oraz podjęto uchwały w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu gminy na 2017 rok. W wieloletniej prognozie finansowej dodano zadnie dot. budowy ścieżki pieszo – rowerowej w m. Choceń (ul. Jarantowicka). W budżecie na rok bieżący przewidziano m.in. zadanie dot. przygotowania dokumentacji dot. realizacji projektu dot. II etapu fotowoltaiki oraz udzielono upoważnienia Wójtowi Gminy w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Dla Rozwoju Gminy Choceń w związku z ubieganiem się o dotację ze 100 % dofinansowaniem z LGD na place zabaw, siłownie i remonty świetlic.
2) uchylono uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej dot. działki w Choceniu.
3) ustalono zasadę udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole, kolejny etap wdrażania reformy, ustalono pensum dla dyrektorów szkół.
4) rozpatrzono skargę na działalność Wójta Gminy. Skarga dotyczyła zorganizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości. Skargę rozpatrzono negatywnie.
5) zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Choceń na przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza. Przyjęto regulamin przyznawania dotacji na realizację inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w wyniku których następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania. O datację mogą ubiegać się spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe.
6) uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Choceń, gmina Choceń (działki przy ul. Jasnej, Wiosennej, Błękitnej). Zmiana planu spowoduje możliwość zabudowy na wszystkich działkach.
7) zmiany uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2017 rok. Uzupełniono uchwałę o adres schroniska, do którego trafią po odłowieniu bezdomne zwierzęta domowe.
8) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Choceń na 2017 rok. Zaproponowano zmianę Programu polegającą na dodaniu zadania dot. wykonywania świadczeń rehabilitacyjnych w nowo wybudowanym ośrodku rehabilitacyjnym w Choceniu.

Uchwały zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po ich podpisaniu przez Przewodniczącego Rady Gminy.

4. Radni przyjęli następujące wnioski:
1) zakup flag dla mieszkańców gminy,
2) dofinansowanie OSP Czerniewice – na termomodernizację obiektu w wysokości 9.990 zł
3) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku – 2000 zł na zakup łóżek na Oddział Pulmonologii,
4) sponsoring Małgorzaty Mirzejowskiej, w wysokości 6.000 zł, która uprawia sport motorowodny. Pani Małgorzata zobowiązuje się promować Gminę Choceń oraz zorganizować jedną imprezę w przyszłym roku na Jeziorze Choceńskim.
Szczegóły w protokole z posiedzenia, który zostanie zamieszczony na stronie BIP Urzędu.

Powrót

Polecane artykuły:


UWAGA

Zjawisko przebarwienia wody ustąpiło na całej naszej sieci. Miało ono miejsce tylko wycinkowo w miejscowości Niemojewo. Cały czas wodociągi są monitorowane. Pod względem organo – leptyczmym [...]