Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy

https://www.chocen.pl/aktualnosci/archiwum/8-aktualnosci/544-wiadczenia-rodzinne-nowy-okres-zasikowy.html
Dziś (1 września) Urząd Gminy w Choceniu rozpoczyna przyjmowanie wniosków w sprawie ustale [...] Dziś (1 września) Urząd Gminy w Choceniu rozpoczyna przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. Jak informuje Danuta Mikrut, pracownik UG, nowy okres zasiłkowy 2010/2011 rozpoczyna się 1 listopada 2010 r. i trwa do 31 października 2011 r.

Osoby, które chcą i mają prawo otrzymywać świadczenia  muszą przede wszystkim przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2009 rok oraz oświadczenie o wysokości dochodu nieopodatkowanego złożone przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny. Dodatkowo rolnicy do wniosku powinni dołączyć: nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2009, lub zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, a także zaświadczenie z KRUS o pobieraniu bądź nie pobieraniu zasiłku chorobowego w 2009 roku.

 

Ponadto niezbędne są - zaświadczenie ze szkoły w przypadku uczniów szkół ponad gimnazjalnych, - orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku dziecka niepełnosprawnego, - kopia wyroku sądowego orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, -zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych alimentach w 2009 roku, - dokument potwierdzający płacenie alimentów na rzecz osób spoza rodziny, - kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci, - kopie karty pobytu (w przypadku cudzoziemców).

 

 - W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2010/2011 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada - tłumaczy Danuta Mikrut. - A gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2010/2011 złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia. Pracownicy socjalni zwracają uwagę, że świadczeniobiorcy, których dzieci, uprawnione do zasiłku rodzinnego, będą uczniami szkół ponad gimnazjalnych proszeni są o dostarczenie zaświadczeń o kontynuowaniu nauki oraz zamieszkiwaniu w internacie lub na stancji w terminie do 10 września bieżącego roku. Wnioski przyjmowane będę w godzinach od 8.00 do 12.00 w Urzędzie Gminy w Choceniu - pokój nr 6

Powrót

Polecane artykuły:


Wycieczka do Warszawy

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń i Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach zaprasza społeczność naszej gminy do udziału w wycieczce do Warszawy w 80 - rocznicę wybuchu powst [...]

Egzekucja zaległości za wodę i ścieki

W ciągu ostatnich tygodni wysłaliśmy kilkadziesiąt zawiadomień o wysokości zaległości w opłatach za wodę i ścieki oraz wezwań do spłaty zadłużenia. Większość osób, które otrzymały [...]